Gmina Police
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (t.j. DZ.U. z 2014 poz. 1490) informujemy, Ze na dzień 04 sierpnia 2021 r. na godz. 9'5 wyznaczony był termin pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na: najem powierzchni 50m2 na dachu budynku stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach, z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzonego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru  nieruchomości i księgi wieczystej:

Numer działki: 2103/5; Obręb 14-Police,

Księga wieczysta o numerze: SZ2S/00010426/4

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.

Informację wywieszono na okres 7 dni w dniu 04.08.2021 r.

 

na najem garażu murowanego, położonego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach

Opis nieruchomości: garaż murowany oznaczony numerem 7, o powierzchni 15,00 mwraz z dzierżawą gruntu o pow. 20 m2, położony przy ul. Niedziałkowskiego w Policach na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1984/10 z obrębu ewidencyjnego 10-Police (KW SZ2S/00001868/8), miejsce oznaczone kolorem żółtym na załączniku mapowym stanowiącym integralną część ogłoszenia.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

na oddanie w dzierżawę na 20 lat gruntu o powierzchni 4338 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 1097/10 z  obrębu  3- Police.

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 3-Trzebież

NR DZIAŁKIPOW.CENA WYWOŁAWCZABRUTTO(zawiera podatek VAT w stawce 23 %)WADIUMMIN.POSTĄPIENIE
476/2 + udział 1/3 w działce nr 476/5668 m2 637 m292 000,00 zł4 700,00 zł        1 000,00 zł
476/3 + udział 1/3 w działce nr 476/5668 m2 637 m291 000,00 zł4 600,00 zł        1 000,00 zł