I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa  (Załącznik nr 1) powinien zawierać:

1)  imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2)  nazwę sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa

3)  okres pełnienia funkcji sołtysa.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3, kancelaria

72-010 Police

III. SPRAWĘ PROWADZI

Wydział Organizacyjno-Prawny – pokój nr 23 (I piętro)

tel. 91 431 18 23

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodne z art. 217 § 3 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Zaświadczenie lub  postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

link do uchwały: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001073/T/D20231073L.pdf

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa - PDF

Wniosek do KRUS o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa