UCHWAŁA Nr XLVIII/330/94
Rady Gminy i Miasta w Policach
z dnia 18 marca 1994 roku

w sprawie ustanowienia znaków Miasta Police.

Dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jego samorządności, w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz. 18, i Nr 110, poz. 473, z 1992r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993r. Nr 17, poz. 78) ustanawia się następujące znaki Miasta Police:

1) herb
2) chorągiew
3) flagę
4) sztandar
5) pieczęć

Nawiązując do przeszłości Miasta, nakazując czujność o ich kształt w przyszłości są one otaczane najgłębszą czcią mieszkańców Miasta. Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu, wyrażają gotowość do podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobra.

§ 1

Herbem Miasta Police jest w srebrnym polu tarczy, czerwona ukoronowana głowa gryfa z dziobem otwartym i językiem na wierzchu. Korona i dziób złote.

§ 2

Chorągiew Miasta Police składa się z trzech stref, dwóch równej szerokości - górnej czerwonej i dolnej srebrnej oraz środkowej złotej równej połowie szerokości strefy górnej (bądź dolnej).

§ 3

Flaga Miasta Police jest uroczystą odmianą chorągwi Miasta, na której pośrodku górnej czerwonej strefy umieszczony jest herb Polic.

§ 4

Sztandar Miasta Police jest uroczystą odmianą chorągwi Miasta i składa się z dwóch płatów o wymiarach 80 cm x 80 cm. Z prawej, głównej, strony czerwonej pośrodku umieszczony jest herb Miasta oraz srebrny majuskulny napis: MIASTO POLICE, z lewej strony, srebrnej, pośrodku umieszczony jest herb Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że głowa orła zwrócona jest do drzewca. W prawym dolnym rogu strony głównej i lewym dolnym rogu drugiej strony może być umieszczony w skos herb województwa. (Sztandar może być, co w przypadku Polic pozwoli na eksponowanie barwy złotej z herbu Miasta, obszyty frędzlami złotymi). Drzewce sztandaru jest zakończone godłem herbu miejskiego wykonanym w metalu.

§ 5

Pieczęć Miasta Police zawiera herb Miasta oraz wokół niego majuskulny napis: MIASTO POLICE.

§ 6

1. Herb Polic umieszczony jest w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach miejskich.
2. Herb jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscu ich odbywania, oraz umieszczany w innych miejscach za zgodą Zarządu Gminy.
3. Herb Polic umieszczany jest na drukach urzędowych Przewodniczącego i Rady Miejskiej oraz Burmistrza.
4. a) Herb otoczony wieńcem dębowym, wykonany w metalu, barwnie emaliowany stanowi oznakę członka Rady Miejskiej, zaś bez emaliowania członka Zarządu Gminy i funkcjonariusza gminnego. W obydwu przypadkach jest noszony na widocznym miejscu, ustalonym przez Radę Miejską.
b) Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Gminy Police noszą ceremonialny herb wykonany w metalu posrebrzonym lub oksydowanym i barwnie emaliowanym na łańcuchu zawieszonym na szyi, oraz sygnetowy pierścień z herbem Miasta na palcu prawej ręki-podczas uroczystości miejskich. Ponadto Przewodniczący Rady nosi te odznaki w czasie jej obrad, lub gdy Rada występuje in gremio.
5. Użycie herbu Polic wymaga każdorazowo zgody Zarządu Gminy, z wyłączeniem używania herbu przez Urząd Gminy.
6. Skreślony.

§ 7

1. Chorągiew Miasta wywieszana jest na gmachu Rady w czasie jej obrad, oraz na gmachu Zarządu Gminy w czasie uroczystości miejskich i państwowych.
2. W miejscach publicznych wywiesza się chorągiew miejską w czasie uroczystości miejskich i państwowych.
3. Chorągiew może być wywieszana także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości miejskich.

§ 8

1. a) Flagi Miasta można używać w miejsce chorągwi w przypadkach określonych w § 7 pkt 1.
b) Flagę Miasta wywiesza się na gmachu Urzędu Gminy gdy w gminie składa oficjalną wizytę wojewoda, premier rządu RP, marszałek sejmu lub senatu RP, prezydent RP lub ambasador państwa akredytowanego przy rządzie RP.
c) Flagę Miasta wywiesza się podczas uroczystości publicznych, gdy bierze w nich udział Rada in gremio lub jej Przewodniczący, a także Burmistrz Gminy.

§ 9

Sztandar Miasta jest uroczyście wystawiany w sali w czasie obrad Rady oraz noszony przed nią, gdy występuje in gremio, lub gdy jest reprezentowana przez swój upoważniony organ.

§ 10

Pieczęć Miasta używają: Rada Miejska lub jej Przewodniczący oraz Zarząd Gminy lub Burmistrz Gminy .

§ 11

Tak w herbie, jak i w chorągwi, fladze oraz sztandarze złoto może być zastępowane barwą żółtą.

§ 12

Skreślony

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Policach.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednolity tekst sporządzony z uwzględnieniem uchwały Nr LIV/326/98 Rady Miejskiej w Policach z dnia 09 czerwca 1998 roku zmieniającej uchwałę ustanawiającą znaki Miasta Police.

UWAGA! Wykorzystanie Herbu Miasta wymaga zatwierdzenia projektu za pośrednictwem Wydziału Promocji i Informacji