Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025”

Głównym celem działań ujętych niniejszym dokumencie jest poprawa warunków życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych na obszarze Starego Miasta wskazanym do rewitalizacji na podstawie przeprowadzonej analizy. LPR określa możliwości rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego oraz wytycza kierunki działań.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025 w terminie od dnia 18.08.2017 roku do 19.09.2017 roku:

  • w Urzędzie Miejskim w Policach, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. 51 i 52 w godzinach od 8.00 do 15.00,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.police.pl).

Wnioski i uwagi oraz zgłoszenia można składać na formularzach, znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Policach oraz w BIP jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, w Wydziale Rozwoju i Funduszy Pomocowych w terminie od dnia 18.08.2017 roku do 19.09.2017roku:

- w formie pisemnej na adres Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, z dopiskiem „Konsultacje – rewitalizacja”,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej Urzędu Miejskiego w Policach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Polic.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.