Burmistrz Polic informuje, że do dnia 16 czerwca 2017 r. obowiązywał art. 83 f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), zgodnie z którym nie była wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów, które rosły na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i które były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z dniem 17 czerwca 2017 r. osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, która planuje usunięcie drzew z tej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązana jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, jeżeli obwody pni drzew mierzonych na wysokości 5cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Zgłoszenie należy wnieść do burmistrza, a w przypadku gdy usuwane drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeżeli organ wniesie sprzeciw, to właściciel winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

UWAGA:

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas organ nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:

 • bez stosownego zgłoszenia,
 • przed dokonaniem oględzin przez organ,
 • w przypadku sprzeciwu organu,

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, a usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm.

Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, wydawanej przez burmistrza a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków.

OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT, GRZYBÓW

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów czy też zgłoszenia nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej.

http://szczecin.rdos.gov.pl/ochrona-gatunkowa-roslin-zwierzat-i-grzybow

OKRES LĘGOWY PTAKÓW

Przy planowaniu wycinki drzew lub krzewów szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do 15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności powinno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni
w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów, a także z ich przycinaniem może naruszać zakazy obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych, należy z nich zrezygnować, a przeprowadzić je można dopiero po uzyskaniu zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).