na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2017”.

 Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 18 maja 2017 roku, dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie  ratownictwa wodnego w roku 2017”

Termin składania ofert upłynął w dniu 09 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 172/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku Burmistrz Polic powołał komisję konkursową w następującym składzie:

  • Renata Małodobra – przewodniczący  (Podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach)
  • Teresa Bilecka – członek (Podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach).

Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.

Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty (karty oceny oferty stanowią załącznik do protokołu).

Po przeanalizowaniu ofert komisja zaopiniowała przyznanie dotacji dla poszczególnych podmiotów:

 

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość proponowanej dotacji

„Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017”

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR  w  Policach

15.000 zł.   

 

 Razem

15.000 zł.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

  1. Renata Małodobra - …………………………………
  2. Teresa Bilecka - …………………………….…..