(dot. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.05.2017 r.) wraz z wysokością proponowanej przez Wydział SO dotacji na 2017 rok.

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wysokość dotacji przyznanej w 2016 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2015 r.

Ratownictwo wodne

 

 

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR w Policach

15.000 zł.

15.000 zł.

15.000 zł.

2

 

 

 

 

 

 Razem

 

15.000 zł.

15.000 zł.

Police, 12.06.2017 r.

Podinspektor

Renata Małodobra   

 

Uzasadnienie

Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Polic, na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie ratownictwa wodnego: „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2017” przystąpiło jedno stowarzyszenie, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach.

Na realizację w/w zadania publicznego w budżecie Gminy Police na 2017 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych należących do gminy poprzez patrolowanie brzegów, monitoring środowiska wodnego, pełnienie dyżurów, szkolenia ratowników.

Przy dokonywaniu oceny oferty oraz określeniu wysokości dotacji kierowano się następującymi kryteriami:

  1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  2. koszty realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2017 rok,
  4. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich,
  5. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego,
  6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Policach spełnia w/w kryteria.