Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 08 maja 2017 roku

1.Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznacza kwotę 330.000.- PLN brutto.

2.Wpłynęła jedna oferta Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych ul. Kolonistów 12, 71-806  Szczecin

3.Stawki zaoferowane przez Wykonawcę, przeliczone na punktację :

Nr poz.
oferty
kryt. I
„cena”

Oferta nr 1

Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych
mgr inż. R. Łukasik
ul. Kolonistów 12
71-806 Szczecin

Stawka

Punkty

1

        0,30

        1,34

2

        4738,20

        1,34

3

        2,20

        1,34

4

        1,00

        1,34

5

        1,40

        1,34

6

        1,90

        1,34

7

        3,45

        1,34

8

        4,50

        1,34

9

        5,80

        1,34

10

        7,75

        1,34

11

        9,80

        1,34

12

      12,45

        1,34

13

        1,35

        1,34

14

        2,00

        1,34

15

        2,50

        1,34

16

        4,50

        1,34

17

        5,80

        1,34

18

        7,40

        1,34

19

       9,90

        1,34

20

     12,50

        1,34

21

     15,45

        1,34

22

       6,65

        1,34

23

       8,40

        1,34

24

       9,60

        1,34

25

     12,00

        1,34

26

     10,45

        1,34

27

     19,00

        1,34

28

     22,20

        1,34

29

     27,00

        1,34

30

     13,30

        1,34

31

     16,20

        1,34

32

     19,60

        1,34

33

      6,40

        1,34

34

      7,40

        1,34

35

    26,00

        1,34

36

      2,00

        1,34

37

    12,95

        1,34

38

    21,30

        1,34

39

      0,40

        1,34

40

  390,00

        1,34

41

    12,35

        1,34

42

    12,00

        1,34

43

    10,00

        1,34

44

    11,00

        1,34

45

    12,00

        1,34

46

     16,00

        1,34

47

     20,00

        1,34

48

     30,00

        1,34

49

     40,00

        1,34

50

     50,00

        1,34

51

     10,00

        1,34

52

     11,00

        1,34

53

     12,00

        1,34

54

     16,00

        1,34

55

     20,00

        1,34

56

     30,00

        1,34

57

     40,00

        1,34

58

     50,00

        1,34

59

       0,70

        1,34

60

     38,00

        1,34

61

     11,60

        1,34

62

   450,00

        1,34

63

   450,00

        1,34

64

     50,00

        1,34

65

     65,00

        1,34

66

     50,00

        1,34

67

     27,00

        1,34

68

     45,00

        1,34

69

       0,70

        1,34

70

  850,00

        1,34

71

    500,00

        1,34

 E=1-71

Kryt.1

        X

       95,00

Kryt.2

Termin

   140 dni

         5,00

Łącznie 

       X

     100,00

 

4.Termin wykonania zamówienia – 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Uwaga ! Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej zamawiającego, w/w wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 PZP, wg wzoru       – zał. 5  do SIWZ