w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Par. 1. 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, ul. Wojska Polskiego 68,

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży, ul. WOP 19a,

Przedszkola Publicznego nr 1 „Calineczka” w Policach, ul. Traugutta 13-15,

Przedszkola Publicznego nr 9 „Tęczowa Kraina” w Policach, ul. Piaskowa 13,

Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, ul. Piaskowa 112,

Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach , ul. Przyjaźni 1,

Przedszkola Publicznego w Tanowie, ul. Szczecińska 70.

 1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

Par. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

Par. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 128/2017

Burmistrza Polic

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Polic

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, ul. Wojska Polskiego 68,

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży, ul. WOP 19a,

Przedszkola Publicznego nr 1 „Calineczka” w Policach, ul. Traugutta 13-15,

Przedszkola Publicznego nr 9 „Tęczowa Kraina” w Policach, ul. Piaskowa 13,

Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, ul. Piaskowa 112,

Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, ul. Przyjaźni 1,

Przedszkola Publicznego w Tanowie, ul. Szczecińska 70

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu/ szkole,
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 5. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 6. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 7. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 8. - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 9. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 10. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 11. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 13. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

1a. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu/szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9.

1b. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

1c. Do konkursu na stanowisko dyrektora w szkole może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły,
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 4. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 5. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 6. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 7. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
 8. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
 13. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 14.  oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 15. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 16. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 17. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 18. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora ……." z nazwą przedszkola/szkoły, której konkurs dotyczy, w terminie do dnia 10 maja 2017 r. na adres: Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3 przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Polic, w dniu 25 maja 2017 r. na stanowisko dyrektora:

 • Przedszkola Publicznego w Tanowie,
 • Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach,
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży,

oraz w dniu 26 maja 2017 r. na stanowisko dyrektora:

 • Przedszkola Publicznego nr 1 „Calineczka” w Policach,
 • Przedszkola Publicznego nr 9 „Tęczowa Kraina” w Policach,
 • Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach,
 • Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.