w  sprawie  wyłożenia  spisu  osób  uprawnionych  z  terenu  gminy  Police  do  głosowania w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, rozpisanych na dzień 24 września 2023r.

Burmistrz Polic informuje, że w gmachu Urzędu Miejskiego w Policach przy ulicy Bankowej  numer 18, pokój  numer  217  w  Wydziale  Gospodarki  Gruntami  (II piętro)  w  dniach :

25 sierpnia do 4 września  2023r.

wyłożony  jest  spis uprawnionych do udziału w głosowaniu  w wyborach do walnego zgromadzenia  Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023r.  w  lokalu  wyborczym  znajdującym  się  na  parterze (hol)  w siedzibie  Urzędu  Miejskiego     w Policach przy ulicy Stefana Batorego 3.

Obecność na liście uprawnionych do głosowania można sprawdzić w /w dniach,  w godzinach pracy  Urzędu, tj. poniedziałek – piątek od 8.00 – 15.00.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022r., poz. 183, w związku z przepisami ustawy o podatku rolnym, podatnikami podatku rolnego, uprawnionymi do udziału w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są  właściciele, posiadacze  samoistni, użytkownicy  wieczyści  lub  posiadacze  gospodarstw     rolnych posiadający  grunty  o  łącznej  powierzchni  przekraczającej  1 hektar  lub  1 hektar przeliczeniowy, płacący podatek rolny na terenie Gminy Police.