w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

  • 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.
  • 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Police.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO