w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2023 r., poz. 571)  oraz  § 15 ust. 12 uchwały Nr LI/491/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2023 roku oraz załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023 zarządza, co następuje:

 • 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2023 roku.
 1. Nazwy  podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ POLIC

WŁADYSŁAW DIAKUN

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Burmistrza  Polic z dnia 24 maja 2023 roku

Nazwa podmiotów i wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

ratownictwo wodne  w 2023 roku.

lp.NAZWA ORGANIZACJIWYSOKOŚĆ DOTACJI
1.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego  

35.000 zł.

 

Uzasadnienie 

Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Polic, na realizację zadań pożytku publicznego
w zakresie ratownictwa wodnego: „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2023”  przystąpiło jedno stowarzyszenie, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.

Wysokość    planowanych    środków    publicznych na realizację zadania w budżecie Gminy Police na 2023 rok wynosi 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Oferta obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa przez Oddział Powiatowy w Policach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na akwenach wodnych należących do Gminy Police.

Zakres czynności obejmujących ratownictwo wodne:

 1. patrolowanie brzegów na akwenach wodnych,
 2. monitoring środowiska wodnego,
 3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego poprzez pełnienie dyżurów,
 4. szkolenie ratowników,
 5. pobudzanie, popieranie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności jak również inicjatywy mieszkańców Gminy Police mające na celu m.in. nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ratownictwa i ochrony ludności, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
 6. zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach Gminy Police,
 7. zwiększenie udziału społeczności lokalnej m.in. w ratowaniu tonących oraz upowszechnianiu nauki i umiejętności bezpiecznego pływania (kąpania się),
 8. niesienie bezpośredniej pomocy osobom tonącym lub zagrożonym utonięciem,
 9. zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie,
 10. podniesienie wiedzy i umiejętności kadr zatrudnionych na obszarach wodnych
  z zakresu ratownictwa wodnego i monitoringu środowiskowego akwenów wodnych,
 11. podniesienie umiejętności z zakresu prowadzenia akcji profilaktycznych,
 12. podniesienie poziomu świadomości osób i zagrożeń płynących z korzystania
  z obszarów wodnych,
 13. podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Police,
 14. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko wodne,
 15. zapewnienie możliwości efektywnej pracy ratownikom WOPR (remont siedziby jednostki).

Przy dokonywaniu oceny oferty oraz określeniu wysokości dotacji kierowano się następującymi kryteriami:

 1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
 2. koszty realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2021 rok,
 4. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich,
 5. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok,
 6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego spełnia ww. kryteria.