w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
z późn. zm.)  oraz  § 15 ust. 14 uchwały Nr XXXVI/382/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2022 roku oraz załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022 zarządza, co następuje:

 • 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2022 roku.
 1. Nazwy  podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Burmistrza  Polic

                                                                                                                                              z dnia 29 kwietnia 2022 roku

 

Nazwa podmiotów i wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

ratownictwo wodne  w 2022 roku.

lp.

NAZWA ORGANIZACJI

WYSOKOŚĆ DOTACJI

1.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego

130.000 zł.

 

Uzasadnienie

 

Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Polic, na realizację zadań pożytku publicznego
w zakresie ratownictwa wodnego: „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2022”  przystąpiło jedno stowarzyszenie, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.

Wysokość    planowanych    środków    publicznych na realizację zadania w budżecie Gminy Police na 2022 rok wynosi 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)  w tym:

- 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego
 w  2022 roku,

- 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, zakup samochodu specjalistycznego typu pick-up z napędem 4x4 zł z wyposażeniem, dla jednostki bezpośrednio realizującej zadanie publiczne na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w 2022 roku.

Oferta obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa przez Oddział Powiatowy w Policach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na akwenach wodnych należących do Gminy Police.

Zakres czynności obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych należących do Gminy Police:

 1. patrolowanie brzegów na akwenach wodnych,
 2. monitoring środowiska wodnego,
 3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
 4. pełnienie dyżurów,
 5. szkolenie ratowników,
 6. pobudzanie, popieranie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności jak również inicjatywy mieszkańców Gminy Police mające na celu m.in. nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ratownictwa i ochrony ludności, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
 7. zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach Gminy Police,
 8. zwiększenie udziału społeczności lokalnej m.in. w ratowaniu tonących oraz upowszechnianiu nauki i umiejętności bezpiecznego pływania (kąpania się),
 9. niesienie bezpośredniej pomocy osobom tonącym lub zagrożonym utonięciem,
 10. zmniejszenie liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie,
 11. podniesienie umiejętności z zakresu prowadzenia akcji profilaktycznych,
 12. podniesienie poziomu świadomości osób i zagrożeń płynących z korzystania
  z obszarów wodnych,
 13. podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Police,
 14. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko wodne,
 15. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego – zakup samochodu specjalistycznego.

Przy dokonywaniu oceny oferty oraz określeniu wysokości dotacji kierowano się następującymi kryteriami:

 1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
 2. koszty realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2022 rok,
 4. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich,
 5. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok,
 6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

 

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego spełnia ww. kryteria.