w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Wydział Oświaty i Kultury informuje, że do dnia 12 czerwca 2020 r. przyjmowane są wnioski na zapewnienie dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2020/2021, oraz wnioski o zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły/przedszkola/placówki specjalistycznej na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski dostępne są w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP UM.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub  w Wydziale Oświaty i Kultury do 12.06.2020 r.

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 r. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych:

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje o zmianie zasad pracy gminnych przedszkoli w okresie wakacji 2020 r. tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.:

  • odstępuje się od dyżurów przedszkoli w trakcie wakacji,
  • ustala się, że zajęcia dla dzieci we wszystkich przedszkolach będą prowadzone od 1 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.,
  • przedszkola będą w trakcie wakacji organizowały zajęcia tylko dla dzieci zapisanych w macierzystej placówce,
  • w okresie od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. przedszkola nie będą organizowały opieki dla dzieci.

Zmiana zasad pracy przedszkoli w trakcie wakacji spowodowana jest pandemią. Jej celem jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach.

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z póżn.zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 12 maja 2020 roku. 

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2020 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm) – dalej zwaną ustawą.

Informujemy, że w dniu 01.05.2020 r. (piątek) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywał zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Prosimy o udostępnienie pojemników.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że od dnia 22.04.2020 r.  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK czynny będzie w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18:00

Informujemy, że w związku z dniem wolnym od pracy, jakim jest 13 kwietnia (poniedziałek), zmianie ulegnie harmonogram wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. W tygodniu od 13 do 19 kwietnia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów będzie realizowany z jednodniowym opóźnieniem.

Burmistrz Polic informuje, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa (COVID-19), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Tanowskiej w Policach będzie zamknięty do odwołania.