Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem od godz. 18:00 dnia 22.06.2017 r. do godz. 06:00 dnia 23.06.2017 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Burmistrz Polic informuje, że do dnia 16 czerwca 2017 r. obowiązywał art. 83 f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), zgodnie z którym nie była wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów, które rosły na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i które były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2017”.

 Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 18 maja 2017 roku, dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie  ratownictwa wodnego w roku 2017”

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i wysokości dotacji w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 12 uchwały Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2017 roku.
2. Nazwy podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 174 - PDF

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

(dot. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.05.2017 r.) wraz z wysokością proponowanej przez Wydział SO dotacji na 2017 rok.

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wysokość dotacji przyznanej w 2016 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2015 r.

Ratownictwo wodne

 

 

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR w Policach

15.000 zł.

15.000 zł.

15.000 zł.

2

 

 

 

 

 

 Razem

 

15.000 zł.

15.000 zł.

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, burze z gradem od popołudnia 6.06 do rana 7.06, opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na obszarze województwa zachodniopomorskiego od godz. 17:00 dnia 06.06.2017 r. do godz. 05:00 dnia 07.06.2017 r. burz z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Urząd Miejski w Policach  uprzejmie   informuje   mieszkańców   Polic, że  w ramach „ĆWICZENIA RENEGADE w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

Treść komunikatu uzgodniono z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, burze z gradem od godz. 12:00 do godz. 24:00 dnia 30.05.2017 r., opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 12:00 dnia 30.05.2017 do godz. 24:00 dnia 30.05.2017. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Burmistrz Polic informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police

więcej plik PDF