na zdjęciu kompostownik

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od miesiąca września bieżącego roku na terenie miasta i gminy Police rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego ich posiadania. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie  za odpady.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach i Straży Miejskiej.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Burmistrz Gminy Police stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.