Zdjęcie Polic "z lotu ptaka"

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) Burmistrz Polic przedstawia Radzie Miejskiej w Policach raport o stanie Gminy Police za rok 2022.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Police, planowana jest na 27 czerwca 2023 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2023 roku do godziny 16.00 w biurze Rady Miejskiej w Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. 26, tel. 914311826).

RAPORT O STANIE GMINY POLICE 2022 - 31.05

RAPORT O STANIE GMINY POLICE 2022 prezentacja