Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do  dnia 15 listopada 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty i Kultury (pokój nr 6), Urzędu Miejskiego w Policach ul. St. Batorego 3. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl  (w zakładce sprawy do załatwienia).

Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego (pokój nr 6) lub w  Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, (przy głównym wejściu). Zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych określa uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniona uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może być przyznawane zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, jeżeli spełnia następujące warunki:

  • uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską, w której działa polski związek sportowy,
  • jest mieszkańcem Gminy Police,
  • nie ukończył 25 lat,
  • został powołany do polskiej kadry narodowej lub zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w roku, w którym złożony został wniosek o stypendium,
  • zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która polegała będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie,  a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy.

Nagroda sportowa

W przypadku osiągnięcia wysokich wyników sportowych, zawodnikowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, 2 i 5 Uchwały i jego trenerowi może być przyznana jednorazowa nagroda finansowa według następujących kryteriów:

1) za zdobyty medal na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy – od 100 do 4.000 zł,

2) za zajęcie miejsca od 4 do 8 w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy – od 100 do 2.000 zł,

3) za zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski – od 100 do 2.000 zł.