Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności. Burmistrza Polic za okres od 31 sierpnia do 20 września 2022 r.

W dniach od 2 do 4 września uczestniczyłem w jubileuszowych 30 targach Leistungsschau organizowanych przez miasto partnerskie Pasewalk. Tegoroczne targi skupiły blisko 80 wystawców z Polski i z Niemiec. Była to świetna okazja do zaprezentowania oferty turystycznej terenów po obu stronach granicy.

W przeddzień otwarcia targów tradycyjnie odbył się mecz piłkarski. Gminę Police reprezentował Pan Andrzej Rogowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach.

 

3 września miałem zaszczyt uczestniczyć w 60-tych urodzinach Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde. Jest to nasz wieloletni partner w projektach unijnych.

 

W dniach od 5 do 19 września trwały konsultacje społeczne regulaminu polickiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok. W konsultacjach wzięło udział 3 mieszkańców gminy Police. Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag przedstawię pod obrady sesji październikowej projekt stosownej uchwały w sprawie regulaminu budżetu. Jednocześnie dziękuję mieszkańcom Polic, którzy pochylili się nad regulaminem, za ich sugestie.

 

9 września podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację robót budowlanych na przedsięwzięciu inwestycyjnym Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Police Piłsudskiego. Koszt umowny realizacji robót budowlanych to 17 milionów 399 tysięcy 884 złote i 34 grosze, a termin umowny zakończenia realizacji robót budowlanych to 8 września 2023 roku. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 5 milionów 282 tysiące 455 złotych.

 

W dniu 10 września około godz. 23.30 otrzymałem informację z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego o niebezpiecznym znalezisku z czasów II Wojny Światowej na terenie posesji w Policach Jasienicy. Policja zabezpieczyła teren, patrol saperski został natychmiast powiadomiony. Niewybuchy wywieziono i całą akcję zakończono 12 września.

 

W ramach gminnego programu usuwania azbestu, we wrześniu na terenie Gminy Police wykonano prace polegające na demontażu, odbiorze i utylizacji wyrobów z eternitu. Łącznie z piętnastu nieruchomości odebrano 33,5 tony płyt zawierających azbest. Usługę, na zlecenie Gminy, wykonała firma EKO 24 Sp. z o.o. z Dębna.

 

W dniach 15 - 16 września w Lokomotywowni Pasewalk odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy”. Brałem w niej udział wraz z Burmistrzem Pasewalku Dannym Rodewaldem, jego Zastępcą Marko Schmidtem oraz członkami stowarzyszenia "Łarpia" i "Sama rama" z Panem Radnym Wiesławem Gawłem na czele.

 

17 września wziąłem udział w Festynie Rodzinnym pn. "Dzień Starego Miasta" zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Radą Osiedla nr 2 w Policach. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje oraz występy artystyczne.

 

19 września podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a firmą MIKOR Inżyniering Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach na realizację robót budowlanych na przedsięwzięciu inwestycyjnym Przebudowa i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Koszt umowny realizacji robót budowlanych wynosi 21 milionów 900 tysięcy złotych, a termin umowny zakończenia realizacji robót budowlanych to 18 grudnia 2023 roku. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana jest z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza w wysokości 15 milionów 300 tysięcy złotych.

 

Od 12 sierpnia na terenie całego województwa zachodniopomorskiego obowiązywał zakaz korzystania z wód Odry, w związku z usuwaniem skutków jej zanieczyszczenia. Dnia 5 września Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki podjął decyzję o zniesieniu wprowadzonych ograniczeń, gdyż badania wody nie wykazały substancji, które mogły być niebezpieczne przy normalnym użytkowaniu Odry.

 

W dniach od 19 do 26 września Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego prowadzi akcję pn. „Sprzątanie Świata - Polska 2022”. " Tegoroczne hasło akcji brzmi „Wszystkie śmieci są Nasze".

Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, która jest jedną z form proekologicznego wychowania.

 

W naszej gminie nadal przebywają obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie. W Trzebieży aktualnie przebywa 82 osoby, w Niekłończycy 20 osób. Do dnia 31 sierpnia w Pilchowie również gościliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy w większości wyjechali lub usamodzielnili się. Pozostała jedna rodzina, która została przeniesiona do Ośrodka w Niekłończycy, w związku z czym świetlica wiejska została przywrócona do użytku dla mieszkańców. Pragnę podziękować Panu Ireneuszowi Todorskiemu sołtysowi sołectwa Pilchowo za pomoc, zaangażowanie i dobre serce oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi, która jest godna do naśladowania.

W dalszym ciągu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży i w Niekłończycy przyjmujemy uchodźców, którzy posiadają status UKR.

 

W związku z kryzysem energetycznym w kraju nie wykluczamy podejmowania najtrudniejszych decyzji. Przygotowujemy się do ewentualnego wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach od 23.00 do 4.00 oraz wyłączenia oświetlenia zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej.

Aktualna umowa na dostawę energii elektrycznej obowiązuje do końca grudnia br.