Wydział Oświaty i Kultury

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

naczelnik: mgr Witold Stefański

Telefony:

naczelnik - (91) 431 18 08

z-ca naczelnika, sprawy szkół, przedszkoli, kultury i sportu - (91) 431 18 07

sprawy szkół, przedszkoli, kultury i sportu, stypendia, sprawy organizacji pozarządowych - (91) 431 18 06

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU:

 1. opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty, kultury, sportu i turystyki w gminie oraz przygotowywanie rozwiązań merytorycznych dla jej organów;
 2. nadzór nad działalnością przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, Miejskiego Żłobka w Policach, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach;
 3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury (biblioteki i miejskiego ośrodka kultury), żłobka, ośrodka sportu i rekreacji;
 4. przygotowywanie projektu budżetu na potrzeby oświaty, kultury, żłobka, sportu i turystyki;
 5. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli publicznych i szkół;
 6. opracowywanie projektów sieci i granic obwodów publicznych przedszkoli, i szkół;
 7. opracowywanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i w żłobku;
 8. zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz zmian w ciągu roku szkolnego;
 9. prowadzenie procedur związanych z obsadą stanowisk kierowniczych w nadzorowanych placówkach;
 10. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku rady    pedagogicznej o odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji;
 11. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów (kierowników) nadzorowanych  placówek oraz ich akt osobowych;
 12. opiniowanie w sprawach powierzania i odwołania z funkcji kierowniczych  w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach;
 13. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień  nauczyciela mianowanego;
 14. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród burmistrza  dyrektorom i nauczycielom;
 16. dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych;
 17. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla  nauczycieli;
 18. prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem obowiązku szkolnego  /obowiązku nauki/ przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy;
 19. prowadzenie ewidencji niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów;
 20. przygotowywanie propozycji wielkości dotacji z budżetu gminy dla  niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
 21. przygotowanie pierwszego statutu dla nowo zakładanych publicznych  przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
 22. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 23. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium szkolnego  i zasiłku szkolnego;
 24. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania dla  pracodawców z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników  w zakresie przygotowania zawodowego;
 25. prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej;
 26. prowadzenie innych spraw przewidzianych dla organu prowadzącego  związanych z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych   i gimnazjów;
 27. opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na  potrzeby oświaty, kultury, sportu i wypoczynku;
 28. prowadzenie spraw związanych z organizacją współzawodnictwa sportowego  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie;
 29. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych  i nagród dla sportowców;
 30. prowadzenie spraw związanych z procedurami w zakresie przyznawania  dotacji z zakresu działalności pożytku publicznego;
 31. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów i porozumień;
 32. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego, urzędami, instytucjami,  stowarzyszeniami, organizacjami i związkami zawodowymi w zakresie spraw  prowadzonych przez wydział.