Pełnomocnik burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Siedlecka 2A (pokój 425 - IV piętro)

Jerzy Moroz

Telefony:

(91) 455 83 43

(91) 312 77 70

 

Główne Idee realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Police, to:

- pozytywne efekty oddziaływań rozpoczętych w 2007 roku, potwierdzone badaniami diagnostycznymi w 2007, 2011 i 2015 roku;

- oddziaływania oparte o system opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez sieć dobrze funkcjonujących świetlic środowiskowych i klubów dla młodzieży prowadzonych przez Rady Osiedla, Rady Sołeckie, Szkoły Podstawowe Gminy Police;

- stworzony i realizowany autorski program profilaktyczny „Wolni ...od”. Program skierowany do uczniów klas szóstych i klas gimnazjalnych, wzmacniany programami „Spójrz inaczej” i Programem „NOE”;

- dobrze funkcjonująca Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- sprawnie i skutecznie funkcjonującym systemem przeciwdziałania przemocy domowej;

- realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.