Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 PoliceWydział Ochrony Środowiska

wydawanie decyzji na wycinkę drzew, modernizacja systemów grzewczych91 431 18 13
gospodarka odpadami inne niż komunalne, ochrona zwierząt, edukacja ekologiczna91 431 18 03
utrzymanie zieleni miejskiej, wydawanie decyzji środowiskowych91 431 18 02


Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik91 431 18 01
wymeldowania decyzjami, ewidencja ludności91 431 18 04
91 431 18 05
Dowody osobiste91 431 18 11
91 431 18 12


Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik91 431 18 89
Opłaty za gospodarowanie odpadami91 431 18 38

Wydział Oświaty i Kultury

Naczelnik91 431 18 08
Z-ca naczelnika, sprawy oświaty, kultury i sportu91 431 18 07
Sprawy oświaty, kultury i sportu91 431 18 06

Wydział Organizacyjno - Prawny

Naczelnik91 431 18 16
Sprawy kadrowe91 431 18 18
Informatyk Urzędu91 431 18 25
Sprawy organizacyjno - prawne91 431 18 23
sprawy Rad Sołeckich, Osiedlowych i sprawy wyborcze, BIP91 431 18 24
Kancelaria urzędu91 431 18 55


Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych

Naczelnik91 431 18 51
Wydział91 431 18 20
91 431 18 52


 Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej

Naczelnik91 431 18 21
Biuro91 431 18 14


Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady91 431 18 26
Przewodniczący Rady Miejskiej91 431 18 27


Wydział Finansowo - Budżetowy

Skarbnik Gminy91 431 18 40
Księgowość budżetowa91 431 18 34
Punkt kasowy banku91 431 18 41
Z-ca Naczelnika Wydziału01 431 18 42
Księgowość budżetowa91 431 18 43
Księgowość i windykacja podatków oraz opłat lokalnych91 431 18 44
Księgowość GFOŚ i GW, R.O. i sołectw - umorzenia, rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń91 431 18 45
Wymiar podatków - rolny, leśny, łączne zobowiązania pieniężne, podatek od nieruchomości, od osób prawnych91 431 18 35
Wymiar podatków od nieruchomości z terenu miasta oraz podatek od środków transportowych91 431 18 47
Sprawozdawczość budżetowa, wystawianie faktur VAT oraz czeków91 431 18 53


Wydział Działalności Gospodarczej

Naczelnik91 431 18 48
Z-ca naczelnika, ewidencja działalności gospodarczej, targowisko, lokale użytkowe, sprzedaż napojów alkoholowych, licencje na przewozy osób taksówkami91 431 18 49
91 431 18 59Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach

ul. Bankowa 18
72-010 Police


Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik91 431 18 72
Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego91 431 18 73
91 431 18 74
91 431 18 75


Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Naczelnik91 431 18 76
Sprawy oczyszczania miasta i sprawy drogowe91 431 18 78
Sprawy mieszkaniowe91 431 18 77


Wydział Gospodarki Gruntami

Naczelnik91 431 18 90
Z-ca naczelnika91 431 18 91
Sprzedaż i kupno nieruchomości91 431 18 93
Dzierżawy, najem, sprzedaż garaży91 431 18 95
Rolnictwo, melioracja i komunalizacja mienia91 431 18 97
Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych na rzecz najemców91 431 18 96
podziały, rozgraniczenia nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, numeracja porządkowa91 431 18 94


Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Naczelnik91 431 18 62
Inspektorzy

91 431 18 63
91 431 18 66
91 431 18 64


Stanowiska ds. nadzoru nad budynkami gminnymi

Główny specjalista 91 4311866Rewidenci

Rewidenci91 431 18 67Urząd Stanu Cywilnego

Pl. Chrobrego 8
72-010 Police
tel: (91) 317-54-15

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek 8:30 - 15:30
wtorek - piątek 7:30 - 14:30