Aktualności

czwartek, 28 czerwca 2012 roku

CZAS NA TRZEBIEŻ

ZAGRAJĄ:

ROBERT M.
BELFAST -
(Covery BONY M)

ĆWIERĆFINAŁY EURO 2012 NA TELEBIMIE !!

środa, 20 czerwca 2012 roku

DARMOWE AUTOBUSY !!!
DARMOWY DOJAZD NA
"CZAS NA TRZEBIEŻ"

Z okazji "Czas na Trzebież" zostały uruchomione darmowe połączenia autobusowe:

23.06.2012r. (sobota)

10.00 - Szczecin Plac Rodła – Trzebież Pętla
10.00 – Police CHU KINGA – Sołectwa – Trzebież Pętla

23.30 – Trzebież Pętla – Szczecin Plac Rodła
23.30 – Trzebież Pętla – Sołectwa – Police

środa, 20 czerwca 2012 roku

Zawiadomienie

 

 

 

 

 

              Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację, o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu odzysku odpadów z tworzywa sztucznego” planowanego do realizacji w miejscowości Police przy ul. Piotra i Pawła 24 na terenie działki nr 2404/10 (obręb Police 2).

 

 

Inwestorem zadania jest SERVICE-RAMA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tkackiej 9.

 

 

Informacja ta zostaje również zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku.           
              Planowane do realizacji ww. przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę instalacji do odzysku odpadów z tworzywa sztucznego w technologii krakingu katalitycznego wraz z urządzeniami techniczno-technologicznymi. Instalacja zostanie zlokalizowana w istniejących obiektach budowlanych (hala produkcyjno-magazynowa i wiata magazynowa).

 

 

Na terenie inwestycyjnym prowadzone będą następujące prace:

 

 

- oczyszczenie i uporządkowanie placów magazynowych;

 

 

- zadaszenie boksów magazynowych;

 

 

- montaż instalacji technologicznych;

 

 

- montaż urządzeń do przygotowania surowców;

 

 

- posadowienie zbiorników magazynowych oleju;

 

 

- remont części socjalno-bytowej.

 

 

Część hali zostanie wydzielona dla potrzeb montażu instalacji do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych natomiast na terenie przylegającym do hali w wiacie z płyt falistych zlokalizowany będzie magazyn i punkt przygotowania surowców do produkcji (sortowanie, mielenie, granulowanie, suszenie). 

 

 

W instalacji prowadzony będzie przerób odpadów z poliolefinowych tworzyw sztucznych w oleju technologicznym w procesie krakingu katalitycznego.

 

 

Instalacja składać się będzie z następujących urządzeń:

 

 

Linia przygotowania surowców:

 

 

- ładowarka kołowa – 1 szt.;

 

 

- wózek widłowy – 1 szt.;

 

 

- taśmociąg do sortowania – 1 szt.;

 

 

- separator magnetyczny - 1 szt.:

 

 

- prasa hydrauliczna – 1 szt.;

 

 

- suszarka bębnowa – 1 szt.;

 

 

- rozdrabniacz odpadów – 1 szt.;

 

 

- granulator – 1 szt.;

 

 

 

 

 

Instalacja krakingu tworzyw sztucznych (3 ciągi technologiczne):

 

 

- zasobnik granulatu – 3 szt.;

 

 

- przenośnik ślimakowy ogrzewany – 3 szt.;

 

 

- reaktor przepływowy I stopnia – 3 szt.;

 

 

- separator kolumnowy – 3 szt.;

 

 

- reaktor przepływowy II stopnia – 3 szt.;

 

 

- chłodnice płaszczowo-rurowe – 6 szt.;

 

 

- chłodnie wentylatorowe – 3 szt.;

 

 

- instalacje rurociągów technologicznych – 3 kpl.;

 

 

- zbiorniki na oleje o poj. ok. 20 lub 40 m3 – 3 szt.;

 

 

- kontener na odpady stałe – 3 szt.

 

 

Pochodnia gazowa do spalania gazów poreakcyjnych jak również zbiornik magazynowy na produkty olejowe będą wspólne dla wszystkich trzech linii produkcyjnych. 

 

 

              Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Polic natomiast organem uzgadniającym
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach.  

 

 

              Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) do Urzędu Miejskiego w Policach z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 14.06.2012r. do 5.07.2012r.) w dniach - poniedziałek od godz. 700 do 1600, wtorek-środa w godzinach od 700 do 1500 oraz czwartek-piątek od godz. 730 do 1500.

 

 

Postępowanie toczy się w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój 2, tel: (91) 4311802.

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Polic.

 

 

Ewentualna konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wyniknie w trakcie prowadzenia procedury.

 

 

Informuję również, iż nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania.

 

 

środa, 20 czerwca 2012 roku

wtorek, 19 czerwca 2012 roku

wtorek, 19 czerwca 2012 roku
W związku z rozpoczęciem prac związanych z organizacją pikniku organizacji pozarządowych, zapraszamy do składania zgłoszeń udziału w pikniku. W bieżącym roku piknik odbędzie się 8 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97. Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 16), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police), faksem pod nr 91 43 11 832, przesłać pocztą elektroniczną: musewicz@ug.police.pl w temacie wpisując „7 piknik organizacji pozarządowych”. Formularz zgłoszenia należy przesłać do 27 lipca br.

Pobierz zgłoszenie
piątek, 15 czerwca 2012 roku