Aktualności


W Gminie Dobra podjęte zostały działania zmierzające do wybudowania na gruntach Skarbu Państwa Ośrodka Rehabilitacji dla zwierząt chronionych oraz dziko żyjących. W związku z planowaną inwestycją dnia 6 Października 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gminą Dobra oraz Gminą Police. Partnerzy porozumienia zamierzają wspólnie wybudować kompleks budynków leczniczo- administracyjno- gospodarczo- edukacyjnych wraz z wolierami i zagrodą dla zwierząt chronionych oraz zagrodą dla zwierząt dziko żyjących. W ramach planowanej inwestycji RDOŚ wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dotację na wykonanie dokumentacji projektowej.

piątek, 7 października 2016 roku

piątek, 7 października 2016 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek często uzgadniają obszary wspólnych działań. Jedno z takich spotkań odbyło się 6 października w Urzędzie Miejskim w Policach. Powiat reprezentowała także Beata Chmielewska, członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Zastępca Burmistrza Polic Maciej Greinert, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego  Witold Stefański i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, Waldemar Echaust. Omawiali między innymi kwestie, związane z polityką edukacyjną, opieką nad osobami starszymi, utrzymaniem obiektów sportowych i modernizacją dróg.

piątek, 7 października 2016 roku

1/ Działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych w Policach (KRS 265241) uprzejmie informuję, że dnia 25 kwietnia 2016 roku uchwałą walnego zgromadzenia członków – stowarzyszenie postawiono w stan likwidacji.

Likwidatorami zostali ustanowieni p. Halina Bury i p. Janusz Szklarek. Obecnie Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek o wpis likwidatorów do KRS, zaś oni sami podjęli czynności zmierzające do likwidacji stowarzyszenia.

Mając na uwadze zakres obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.), zgodnie z którym w art. 37 ust. 2 pkt 2, likwidator w szczególności powinien dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, informuję o postawieniu stowarzyszenia w stan likwidacji i proszę o zgłaszanie się ewentualnych wierzycieli stowarzyszenia.

czwartek, 6 października 2016 roku

We wtorek, 4 października  2016r.,  w Grupie  Azoty  Zakładach Chemicznych „Police” S.A.  podpisany został List Intencyjny w sprawie budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. W tym ważnym dla Zakładów i gminy Police wydarzeniu uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zaproszonych gości, w których gronie był między innymi Burmistrz Polic Władysław Diakun, powitał gospodarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty „Police” S.A. , dr Wojciech Wardacki. Uczestnicy m.in. obejrzeli  prezentację, dotyczącą  nowej inwestycji  i wysłuchali ptrzemówienia Prezydenta.
środa, 5 października 2016 roku

Wygraj voucher na kurs

 bezpiecznej jazdy


Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie pn. „Bezpieczna jazda”. Odpowiadając prawidłowo na pytania zawarte w ankiecie wygrać można voucher na kurs bezpiecznej jazdy, podczas którego pod okiem ekspertów będzie szansa zgłębienia wiedzy praktycznej w zakresie reagowania w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia, takich jak m.in: poślizg, konieczność gwałtownego hamowania lub nagłe ominięcie przeszkody.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Powiatu Polickiego pn. „Na drodze wybierz Życie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, w którym partnerami są Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Komenda Powiatowa Policji w Policach.

wszystko o konkursie pod adresem http://policki.pl/wygraj-voucher-kurs-bezpiecznej-jazdy/

środa, 5 października 2016 roku

W niedzielę (02.10.2016) rozpoczęła się akcja pomocy Krystianowi Marcinkowskiemu - zbiórka pieniędzy na walkę z glejakiem. Pieniążki zbierali przyjaciele podczas festynu charytatywnego zorganizowanego przy hali ZS w Policach. Podczas festynu zebrano kwotę 26 600 zł. Do akcji przyłączył się Daniel Traut, bijąc rekord Polski w strzyżeniu - pieniążki ze strzyżenia przeznaczone są na wsparcie akcji charytatywnej. Strzygł dzisiaj między innymi Aleksandra Dobę słynnego podróżnika i Honorowego Obywatela Miasta Police. W niespełna 11 godzin Daniel ostrzygł 150 osób - całość zarobionych podczas akcji pieniążków przeznacza na walkę Krystiana z chorobą.

Tłum ludzi przez cały czas pod drzwiami zakładu fryzjerskiego - swoją cegiełkę do zbiórki na Krystiana dołożył też Burmistrz Polic. Pogratulował Panu Danielowi szczytnej inicjatywy i wytrwałości w swoim zamierzeniu. Nie każde miasto może poszczycić się rekordem Polski w strzyżeniu.


  
niedziela, 2 października 2016 roku

We wtorek 27 września odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Policach. Radni przyjęli siedem uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego (przebudowa dróg powiatowych: ul. Cisowa i ul. Nadbrzeżna w Policach)

-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu

(dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z mieszkaniami treningowymi w Policach).

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 5/61 z obrębu Sierakowo 

(pod działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną,  na rzecz ”NewCo” Sp. z o.o., będącej dzierżawcą tej nieruchomości)

-  w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Programu Rozwoju Turystyki w Trzebieży do roku 2023".

Sprawozdania z działalności  Burmistrza Polic i teksty uchwał dostępne są na www.bip.police.pl

czwartek, 29 września 2016 roku