Aktualności

czwartek, 23 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 98/2017                

Burmistrza Polic

z dnia 20 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Police. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym 

 Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018. 

środa, 22 marca 2017 roku
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,poz. 353 z późn. zm.),
środa, 22 marca 2017 roku

Urząd Miejski w Policach organizuje bezpłatną zbiórkę przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Można je wrzucać do specjalnych  pojemników, które zostały umieszczone w aptekach na terenie gminy Police. Zostaną następnie unieszkodliwione w spalarni odpadów medycznych. Poza aptekami, mieszkańcy gminy Police mogą również przekazywać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, na terenie Spółki Trans-Net. Pojemniki zostały zakupione oraz będą opróżniane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Farmaceutyków nie należy łączyć z odpadami komunalnymi. Wprowadzone przez Gminę nowe rozwiązanie powinno ułatwić mieszkańcom pozbywanie się tego problematycznego odpadu. Jego selektywna zbiórka ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami, a w szczególności ochronę środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do zmniejszenia toksyczności składowanych odpadów komunalnych. 

czwartek, 16 marca 2017 roku

Spółka Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu, w ramach którego zakupi 15 autobusów niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 15 mln. zł netto. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 10 mln zł. Realizacja inwestycji będzie rozłożona na 3 lata, od 2017 do 2019 roku. To oznacza,  że każdego roku do Polic trafi 5 nowych autobusów. Umowę  podpisali Kazimierz Trzciński, prezes SPPK Sp. z o.o. i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości, która odbyła się 10 marca w siedzibie Spółki, uczestniczyli także m.in. Zastępca Prezydenta Miasta SzczecinMichał Przepiera i  burmistrz Polic Władysław Diakun.

czwartek, 16 marca 2017 roku

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna wystąpił podczas tegorocznych „Polickich Kaziuków”. Spotkanie z kulturą i tradycją Wileńszczyzny odbyło się 5 marca. Jak zawsze organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Policach i jak zawsze – publiczność wypełniła salę widowiskową po brzegi.

„Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Polską kulturę, folklor i tradycje propaguje na Litwie, jak też poza jej granicami, już  od 55 lat. Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. „Wilia” ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej. Dzisiaj zespół liczy około 140 osób, w tym: skład podstawowy, grupy dziecięce ( taneczna i wokalna) oraz kapela.

czwartek, 9 marca 2017 roku
Stary strych szkolny zamieniony w trzy piękne pomieszczenia dla najmłodszych uczniów – tego doczekała się Szkoła Podstawowa im  Jerzego Noskiewicza w Tanowie, prowadzona przez dyrektor Agnieszkę Freitag. Placówka wzbogaciła się o nowe klasy i świetlicę. Inwestycja, sfinansowana z budżetu Gminy, kosztowała ok. 800 tys. zł. Uroczyste otwarcie nowych sal odbyło się 3 marca 2017r. Uczestniczyli w nim  m.in burmistrz PolicWładysław Diakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i inni radni, Zastępcy Burmistrza Jakub Pisański i Maciej Greinert oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański.  Podczas tego historycznego dla szkoły wydarzenia obecni byli także sołtys Tanowa Zygmunt Kołacki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie ks. Marcin Madej, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, uczniowie i mieszkańcy sołectwa. A już w maju – kolejne, także historyczne wydarzenie: 70-lecie polskiej szkoły w Tanowie.
czwartek, 9 marca 2017 roku

Wkrótce rozpoczynamy III edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Korzystając z doświadczeń poprzednich edycji wprowadzamy kilka zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z coroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. W związku z tym od 9 do 24 marca 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Dokumenty dotyczące ogłoszenia konsultacji znajdują się poniżej:

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Polic z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Wszelkie uwagi dotyczące III edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego należy przesyłać do 24 marca br. na adres e-mail bo@police.pl lub można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3.

czwartek, 9 marca 2017 roku