Aktualności

Od27 marca br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police zamieszkałych na terenie gminy Police.

Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2015 roku) zamieszkałe na terenie gminy Police. W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2017 roku realizatorami programu szczepień są:

- „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, rejestracja pod nr tel. 91 884 88 88, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 lub w filii przychodni “Medika” przy ul. Wyszyńskiego 29A w Policach, nr tel. 91 312 88 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2a – rejestracja telefoniczna pod nr tel. 91 317 61 31, lub 91 333 99 44, od  poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00.

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police. 

poniedziałek, 27 marca 2017 roku
czwartek, 23 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 98/2017                

Burmistrza Polic

z dnia 20 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Police. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym 

 Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018. 

środa, 22 marca 2017 roku
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,poz. 353 z późn. zm.),
środa, 22 marca 2017 roku

Urząd Miejski w Policach organizuje bezpłatną zbiórkę przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Można je wrzucać do specjalnych  pojemników, które zostały umieszczone w aptekach na terenie gminy Police. Zostaną następnie unieszkodliwione w spalarni odpadów medycznych. Poza aptekami, mieszkańcy gminy Police mogą również przekazywać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, na terenie Spółki Trans-Net. Pojemniki zostały zakupione oraz będą opróżniane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Farmaceutyków nie należy łączyć z odpadami komunalnymi. Wprowadzone przez Gminę nowe rozwiązanie powinno ułatwić mieszkańcom pozbywanie się tego problematycznego odpadu. Jego selektywna zbiórka ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami, a w szczególności ochronę środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do zmniejszenia toksyczności składowanych odpadów komunalnych. 

czwartek, 16 marca 2017 roku

Spółka Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu, w ramach którego zakupi 15 autobusów niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 15 mln. zł netto. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 10 mln zł. Realizacja inwestycji będzie rozłożona na 3 lata, od 2017 do 2019 roku. To oznacza,  że każdego roku do Polic trafi 5 nowych autobusów. Umowę  podpisali Kazimierz Trzciński, prezes SPPK Sp. z o.o. i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości, która odbyła się 10 marca w siedzibie Spółki, uczestniczyli także m.in. Zastępca Prezydenta Miasta SzczecinMichał Przepiera i  burmistrz Polic Władysław Diakun.

czwartek, 16 marca 2017 roku

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna wystąpił podczas tegorocznych „Polickich Kaziuków”. Spotkanie z kulturą i tradycją Wileńszczyzny odbyło się 5 marca. Jak zawsze organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Policach i jak zawsze – publiczność wypełniła salę widowiskową po brzegi.

„Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie. Polską kulturę, folklor i tradycje propaguje na Litwie, jak też poza jej granicami, już  od 55 lat. Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. „Wilia” ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej. Dzisiaj zespół liczy około 140 osób, w tym: skład podstawowy, grupy dziecięce ( taneczna i wokalna) oraz kapela.

czwartek, 9 marca 2017 roku
Stary strych szkolny zamieniony w trzy piękne pomieszczenia dla najmłodszych uczniów – tego doczekała się Szkoła Podstawowa im  Jerzego Noskiewicza w Tanowie, prowadzona przez dyrektor Agnieszkę Freitag. Placówka wzbogaciła się o nowe klasy i świetlicę. Inwestycja, sfinansowana z budżetu Gminy, kosztowała ok. 800 tys. zł. Uroczyste otwarcie nowych sal odbyło się 3 marca 2017r. Uczestniczyli w nim  m.in burmistrz PolicWładysław Diakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i inni radni, Zastępcy Burmistrza Jakub Pisański i Maciej Greinert oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański.  Podczas tego historycznego dla szkoły wydarzenia obecni byli także sołtys Tanowa Zygmunt Kołacki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie ks. Marcin Madej, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, uczniowie i mieszkańcy sołectwa. A już w maju – kolejne, także historyczne wydarzenie: 70-lecie polskiej szkoły w Tanowie.
czwartek, 9 marca 2017 roku