Wybory

W dniu 7 maja br. o godz. 13.00 zakończył się II etap wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Łącznie wpłynęło 16 kart do głosowania – na 15 kartach głosy zostały oddane prawidłowo, na 1 karcie głosy zostały oddane nieprawidłowo.
Wyniki głosowania w poszczególnych sferach przedstawiają się następująco:
 1. Sport: 
  • Andrzej Biernacki – Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 4 głosy, 
  • Maciej Dolak – Klub Piłkarski Chemik Police – 2 głosy, 
  • Przemysław Korotkiewicz – UKS „Chemiczek” – 7 głosów. 
 2. Działalność charytatywna, społeczna, wolontariat: 
  • Jerzy Kryszewski – Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5 głosów, 
  • Alicja Nowak-Janiszewska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Policach – 5 głosów, 
  • Elżbieta Sitarek – Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach – 0 głosów. 
 3. Edukacja, oświata, historia, kultura i sztuka: 
  • Maria Górska – Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr – 10 głosów, 
  • Dariusz Szaliński – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB” – 5 głosów. 
 4. Ochrona zdrowia: 
  • Zdzisław Gorący – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach – 10 głosów, 
  • Ryszard Rogoziński – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach 2 głosy, 
  • Robert Zmysłowski – Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja” – 0 głosów. 
W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police zostali:
 1. Sport – Przemysław Korotkiewicz – UKS „Chemiczek” 
 2. Działalność charytatywna, społeczna, wolontariat – zgodnie z pkt. 21 „Regulaminu wyborów” wybrana została Alicja Nowak-Janiszewska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Policach. 
 3. Edukacja, oświata, historia, kultura i sztuka – Maria Górska – Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr. 
 4. Ochrona zdrowia – Zdzisław Gorący – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach. 
 5. Demokracja lokalna, integracja, rozwój, porządek, bezpieczeństwo – w związku z brakiem zgłoszeń w tej sferze i zgodnie z pkt. 20 oraz pkt. 21 „Regulaminu wyborów” przedstawicielem organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Police w GRDPP w Policach zostaje Dariusz Szaliński - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”.. 
 6. Ekologia, przyroda i turystyka - Małgorzata Najmark – Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”. 
Wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych w GRDPP w Policach zostaną poinformowani o I posiedzeniu GRDPP co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem. Zawiadomienie zostanie wysłane pocztą, e-mailem oraz będzie umieszczone na stronie internetowej gminy Police i BIP Urzędu Miejskiego w Policach. Przed I posiedzeniem wybrani przedstawiciele zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z panem Maciejem Usewiczem – tel. 91 431 18 16 lub e-mail: musewicz@ug.police.pl.
poniedziałek, 13 maja 2013 roku
W związku z zakończeniem 22 kwietnia br. I etapu wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, informuję iż wpłynęło 14 zgłoszeń kandydatów do II etapu wyborów. Po sprawdzeniu poprawności wniosków stwierdzono, iż 12 złożonych zgłoszeń jest prawidłowych, 1 złożone zgłoszenie jest niepoprawne i 1 zostało złożone po terminie.
Zgłoszono następujących kandydatów w poszczególnych sferach działań:
 1. Sport: 
  • Maciej Dolak – Klub Piłkarski Chemik Police, 
  • Andrzej Biernacki – Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej,
  • Przemysław Korotkiewicz - UKS "Chemiczek". 
 2. Działalność charytatywna, społeczna, wolontariat: 
  • Jerzy Kryszewski – Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
  • Alicja Nowak-Janiszewska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Policach, 
  • Elżbieta Sitarek – Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach. 
 3. Edukacja, oświata, historia, kultura i sztuka: 
  • Maria Górska – Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr, 
  • Dariusz Szaliński – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB”. 
 4. Ochrona zdrowia: 
  • Ryszard Rogoziński – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15 w Policach, 
  • Robert Zmysłowski – Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja,” 
  • Zdzisław Gorący – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach 
 5. Demokracja lokalna, integracja, rozwój, porządek, bezpieczeństwo. 
  • Brak zgłoszeń 
 6. Ekologia, przyroda i turystyka: 
  • Małgorzata Najmark – Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”. 
 
Zgodnie z pkt. 17 „Regulaminu wyborów”, w sferze 6 - w związku ze zgłoszeniem tylko 1 kandydata - nie przeprowadza się wyborów, a pani Małgorzata Najmark, po zakończeniu II etapu wyborów zostanie zgłoszona jako jeden z przedstawicieli organizacji pozarządowych w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
W związku z tym, iż do sfery 5 nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w II etapie w tej sferze nie przeprowadza się. Zgodnie z pkt. 20 „Regulaminu wyborów”, jeżeli do jednej, lub więcej sfer nie zgłoszono żadnego kandydata, wybory przeprowadza się w sferach, w których kandydatów jest więcej niż 1 i przedstawicielami organizacji w GRDPP w Policach zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów w danej sferze oraz kandydaci z najwyższą liczbą głosów z pozostałych kandydatów ze wszystkich sfer. W przypadku takiej samej liczby głosów na kilku kandydatów ostatecznego wyboru dokonuje Burmistrz Polic.
Ponizej niniejszej wiadomości znajduje się karta do głosowania w II etapie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Każda organizacja pozarządowa może oddać głos na jednego kandydata w każdej sferze. Wypełnione i podpisane przez osoby reprezentujące organizacje karty do głosowania można wysyłać na adres Urzędu Miejskiego w Policach lub na adres e-mail: musewicz@ug.police.pl lub składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. nr 16 w godz. pracy urzędu.
Głosować można do 7 maja br. do godz. 13:00. Wyniki głosowania zostaną opublikowane nie później niż do 13 maja br. W przypadku pytań proszę kontaktować się z panem Maciejem Usewiczem – tel. 91 431 18 16 lub e-mail: musewicz@ug.police.pl.
czwartek, 25 kwietnia 2013 roku
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych na II kadencję Gminnej Rady DziałalnościPożytku Publicznego w Policach.
Wybory składają się z 2 etapów: zgłaszania kandydatów do jednej z sześciu sferdziałalności oraz wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w GRDPP zezgłoszonych w pierwszym etapie kandydatów.

Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w wyborachdo GRDPP w Policach należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do22 kwietnia br. do godz. 15.00.
poniedziałek, 8 kwietnia 2013 roku
Strona: 1