Gospodarka odpadami

 

Burmistrz Polic informuje,

że zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Policach uchwałą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada, z zastrzeżeniem, że proces spalania odbywa się w sposób bezpieczny i kontrolowany oraz nie jest uciążliwy dla innych nieruchomości.

środa, 30 listopada 2016 roku

    Załącznik do uchwały nr XX/200/2016

    Rady Miejskiej w Policach

    z dnia 21 czerwca 2016 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

zlokalizowanego na terenie gminy Police

piątek, 7 października 2016 roku

Załącznik do uchwały nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Policach

                            z dnia 21 czerwca 2016 r.

 

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY POLICE

piątek, 7 października 2016 roku

Burmistrz Polic uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulgi w wysokości 40 %., przyznawane będą rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co najmniej z trójką dzieci).

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć:

1.     Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli zabudowy jednorodzinnej);

2.     Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej;

3.     Dokumenty potwierdzające liczbę i wiek dzieci (np. kopie aktu urodzenia lub kopie Karty Dużej Rodziny).

Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Gospodarki Odpadami w pok. 2D lub 3A.

Ulga przyznawana będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone kompletne dokumenty.

Wyjątkowo, aby uzyskać ulgę od kwietnia 2016 r., dokumenty można składać do dnia 25 marca 2016 r.

Druki deklaracji oraz oświadczenia, o których mowa powyżej dostępne będą do pobrania (od dnia 10 marca 2016 r.) na stronie internetowej www.police.pl
w zakładce Gospodarka Odpadami lub w pok. 2D lub 3A Urzędu Miejskiego
w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 91 431 18 38, 91 431 18 87 lub 91 431 18 89. 


OŚWIADCZENIE DLA RODZINY WIELODZIETNEJ
dokument do pobrania
czwartek, 10 marca 2016 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Art. 6n ust. 1 oraz art. 6 q Ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250),

Wymagane dokumenty:

-deklaracja od 1 kwietnia 2016r.

- deklaracja za okres od lipca 2013r. do marca 2016r.

 

Termin składania deklaracji:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Polic określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


pokój 2D deklaracje z miejscowości:Dębostrów, Drogoradz, Karpin, Jasienica, Niekłończyca, Nowa Jasienica, Pienice, Trzebież, Turznica, Uniemyśl, Węgornik, Wieńkowo.

 

pokój 3A deklaracje z miejscowości:Bartoszewo, Leśno Górne, Pilchowo, Podbrzezie, Police, Poddymin, Przęsocin, Siedlice, Sierakowo, Stare Leśno, Tanowo, Tatynia, Trzeszczyn, Witorza, Zalesie, Żółtew.

Korekta deklaracji:

Nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu, gdy zmieniły się dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej np. zmienił się ilość osób która zamieszkuje nieruchomość. Opłatę w zmienionej wysokości (w skutek złożenia kolejnej deklaracji) uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 q ww. ustawy, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Opłata Skarbowa:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą składać także pełnomocnicy właścicieli nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek: Bank Pekao SA II O/Szczecin Nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650 lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

wtorek, 19 stycznia 2016 roku

 

 

MIESIĄC

                            MIEJSCE

                            ODBIORU

· ZGKiM

· WSPÓLNOTY             MIESZKANIOWE

·         SM „CHEMIK”

·         SM „ODRA”

·         SM NAUCZYCIEL

STYCZEŃ

13,27

14,28

LUTY

10,24

11,25

MARZEC

9,23

10,24

KWIECIEŃ

6,20

7,21

MAJ

11,25

12,27

CZERWIEC

8,22

9,23

LIPIEC

6,20

7,21

SIERPIEŃ

10,24

11,25

WRZESIEŃ

7,21

8,22

PAŹDZIERNIK

5,19

6,20

LISTOPAD

9,23

10,24

GRUDZIEŃ

7,21

8,22

środa, 30 grudnia 2015 roku
Strona: 1 2