Gminna Rada DPP

Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 96/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, zmienionego uchwałą nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2013 r., pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz. W związku z powyższym zawiadamiam, iż I Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 17 czerwca 2013 roku o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32. W trakcie tego posiedzenia zostanie wybrany przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady oraz zostaną omówione zadania, którymi zajmowała się GRDPP w trakcie pierwszej kadencji.
Ponadto zgodnie z §11 regulaminu Rady każdy członek Rady przed rozpoczęciem w niej działalności jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne. W związku z tym przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Rady proszę o dostarczenie wypełnionego, załączonego oświadczenia.
poniedziałek, 10 czerwca 2013 roku
Zawiadamiam, iż XIII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 27 lutego 2013 roku (środa) o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32. 
  
Porządek obrad: 
1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych. 
2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór protokolanta posiedzenia Rady. 
5. Przyjęcie protokołu z XII Posiedzenia Gminnej Rady. 
6. Wystąpienie zaproszonych gości. 
7. Podsumowanie I kadencji działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
8. Wyrażenie opinii o sposobie wyboru  przedstawicieli GRDPP lub organizacji pozarządowych do zespołu powołanego przez Burmistrza Polic ds. budżetu obywatelskiego. 
9. Wyrażenie opinii o projekcie „Regulaminu wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach”. 
10. Komunikaty. 
11. Dyskusja i wnioski. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 

Informuję, iż jest to ostatnie posiedzenie I kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.   
środa, 20 lutego 2013 roku

Zawiadamiam, iż XII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 11 lutego 2013 roku (poniedziałek) o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32. 

Porządek obrad:
1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XI Posiedzenia Gminnej Rady.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór protokolanta posiedzenia Rady.
6. Przedstawienie projektu zmiany uchwały nr LIX/432/10 Rady Miejskiej w Policach w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków.
7. Zaopiniowanie projektu zmiany uchwały nr LIX/432/10 Rady Miejskiej w Policach w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2013 r.”
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2013 r.”
10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady.
11. Komunikaty.
12. Dyskusja i wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.  
 
Informuję ponadto, iż na podstawie §10 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

poniedziałek, 4 lutego 2013 roku
Zawiadamiam, iż XI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32. 

Porządek obrad:
1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z X Posiedzenia GRDPP w Policach.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór protokolanta.
6. Omówienie ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Police.
7. Przedstawienie projektu regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działających na terenie gminy Police.
8. Informacja na temat planowanych zmian w uchwale Nr LIX/432/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków.
9. Informacje dotyczące planowanych konkursów otwartych na realizację zadań własnych Gminy Police w roku 2013.
10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady.
11. Komunikaty.
12. Dyskusja i wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.   
Informuję ponadto, iż na podstawie §10 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.  Materiały na XI posiedzenie (624kB) 
wtorek, 11 grudnia 2012 roku
Zawiadamiam, iż X Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 26 listopada 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32.
 
Porządek obrad:
 1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych. 
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia. 
 3. Przyjęcie protokołu z IX Posiedzenia Gminnej Rady. 
 4. Przyjęcie porządku obrad. 
 5. Wybór protokolanta posiedzenia Rady. 
 6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 
 8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
 10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police. 
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police 
 12. Przedstawienie projektu wystąpienia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie budżetu obywatelskiego. 
 13. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady. 
 14. Komunikaty. 
 15. Dyskusja i wnioski. 
 16. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Informuję ponadto, iż na podstawie §10 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
 
 
Przewodnicząca Rady
Maria Górska

poniedziałek, 19 listopada 2012 roku
Zawiadamiam, iż IX Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 24 września 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32.
Porządek obrad:
1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Posiedzenia Gminnej Rady.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór protokolanta posiedzenia Rady.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia.
8. Projekt wniosku do Burmistrza Polic w sprawie konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu budżetu Gminy Police na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Burmistrza Polic z wnioskiem o konsultację z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu budżetu Gminy Police na rok 2013.
10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady.
11. Komunikaty.
12. Dyskusja i wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję ponadto, iż na podstawie §10 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

Projekt uchwały w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia. (271kB) 
wtorek, 18 września 2012 roku

Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż VIII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 4 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Posiedzenia Gminnej Rady.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór protokolanta posiedzenia Rady.
 6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2012 r.”.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2012 r.”.
 8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police oraz uwag zgłoszonych do projektu uchwały.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police.
 10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady.
 11. Komunikaty.
 12. Dyskusja i wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję ponadto, iż na podstawie §10 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.Przewodnicząca Rady
Maria Górska

Materiały na posiedzenie (295kB)
piątek, 25 maja 2012 roku
Police, dnia 14 maja 2012 r.
Zawiadomienie


Zawiadamiam, iż VII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 21 maja 2012 roku (poniedziałek) o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32.
Porządek obrad:
 1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Gminnej Rady.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór protokolanta posiedzenia Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.
 7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police.
 9. Informacja o stanie realizacji w 2012 roku przez Gminę Police zadania Powiatu Polickiego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Informacja o stanie przygotowań do organizacji w roku 2012 polickiego pikniku organizacji pozarządowych.
 11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady.
 12. Komunikaty.
 13. Dyskusja i wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję ponadto, iż na podstawie §10 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

Materiały na posiedzenie (249kB)
poniedziałek, 14 maja 2012 roku
Strona: 1 2