Ogłoszenia

Protokół

 

postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji w 2016 r.                 narealizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2016

 

  1. Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 roku.
  2. Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu                              19 maja 2016 roku, dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie   

ratownictwa wodnego w roku 2016”

  1. Termin składania ofert upłynął w dniu 10 czerwca 2016 r.
  2. Zarządzeniem Nr 131/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku Burmistrz Polic powołał komisję konkursową w następującym składzie:

1.    Katarzyna Kamińska – przewodniczący  (Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach)

2.    Magdalena Zimna – członek (Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach).

5.    Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta.

6.  Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty (karty oceny oferty stanowią załącznik do protokołu).

7.   Po przeanalizowaniu ofert komisja zaopiniowała przyznanie dotacji dla poszczególnych podmiotów:

 

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość proponowanej dotacji

„Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2016”

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR  w  Policach

 

15.000 zł.   

 

 

Razem

15.000 zł.

 

 

8.   Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1. Katarzyna Kamińska - …………………………………

 

      2. Magdalena Zimna    - …………………………….…..

 

środa, 15 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 136/2016

Burmistrza Polic

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i  wysokości dotacji w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.)  oraz  § 16 ust. 12 uchwały Nr XIIII/116/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania   publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska      dotację w 2016 roku.

2. Nazwy  podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

środa, 15 czerwca 2016 roku

Lista

podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2016 roku

(dot. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.05.2016 r.) wraz z wysokością proponowanej przez Wydział SO dotacji na 2016 rok.

 

 

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wysokość dotacji przyznanej w 2015 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2014 r.

Ratownictwo wodne

 

 

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR w Policach

15.000 zł.

15.000 zł.

15.000 zł.

2

 

 

 

 

 

 

Razem

 

15.000 zł.

15.000 zł.

 Police, 13.06.2015 r.

                                                                                                                                                             INSPEKTOR                                                                                           

 Katarzyna Kamińska

poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 131/2016

Burmistrza Polic

z dnia 13 czerwca 2016 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych
na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu: ratownictwo wodne w  składzie:

1.    Katarzyna Kamińska - przewodniczący  (Inspektor Wydziału SO Urzędu Miejskiego w Policach),

2.    Magdalena Zimna – członek (Inspektor Wydziału SO Urzędu Miejskiego w Policach).

§ 2. Regulamin prac komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                            Władysław Diakun 

poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO KOMISJI OPINIUJĄCEJ

 

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 19 maja  2016 roku. 


Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadania publicznego w 2016 roku w zakresie prowadzenia działalności ratownictwa wodnego. 


Członkiem komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział      w konkursie.

piątek, 20 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239, z późniejszymi zmianami) – dalej zwaną ustawą.

I. Rodzaj zadania:  ratownictwo wodne.

W ramach  wykonywania zadania będą realizowane czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi i Zalewu Szczecińskiego znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2016, a w szczególności:

 

- patrolowanie brzegów na akwenach wodnych

- monitoring środowiska wodnego,

- pełnienie dyżurów,       

- szkolenie ratowników.

czwartek, 19 maja 2016 roku

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police

Szanowni Państwo, przedstawiciele instytucji, przedsiębiorców, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ze środków zewnętrznych, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do PGN. Przekazane informacje o planowanych działaniach/przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej, którą dokument został przyjęty do realizacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Policach nr XI/96/2015  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016 roku
Strona: 1 2 3 4 5