Anna Bratek-Jabłońska         

English in everyday situations

Zajęcia odbywają się dla dwóch grup 9 osobowych.

Do tej pory odbyło się po 36 godzin lekcyjnych dla każdej z grup. Podczas zajęć rozbudzaliśmy zainteresowanie językiem w kontekście sytuacji dnia codziennego, umiejętności pracy w grupie i przed kamerą.

Spotkania wpływają na podniesienie kompetencji językowych uczniów w formułowania myśli o sobie i otaczającym świecie. Do nakręcania materiału wykorzystujemy takie narzędzia jak telefon, aparat fotograficzny. Pracujemy nad autoprezentacją, radzeniem sobie z wystąpieniami publicznymi, praca nad poprawną wymową, rozwijaniem kreatywności, bankiem słów potrzebnych w komunikacji.

Nakręciliśmy kilka scenek w takich miejscach jak sklep, biblioteka szkolna, apteka. Uczymy się właściwie obrabiać obraz i dźwięk do filmików, wykorzystując różne metody.

Przeprowadziliśmy ankietę publiczną pytając o znajomość języków obcych wśród Policzan. Uczniowie przełamywali swoją nieśmiałość, zadawali pytania w języku angielskim i niemieckim. Utworzyliśmy własny kanał na YouTube-publikując kilka filmików.

 

Marta Guentzel                      

Z biologią przez świat

Zajęcia prowadzone były 2-3 razy w miesiącu. Podczas spotkań staraliśmy się  łączyć teorię z różnymi ciekawymi doświadczeniami i obserwacjami.

Omawiane zagadnienia dotyczyły 5 królestw organizmów żywych. Uczniowie zwracali uwagę na różnice w budowie komórkowej, które mogli zaobserwować prowadząc obserwacje mikroskopowe. Szczególną uwagę podczas zajęć poświęciliśmy organizmom beztkankowym- bakteriom i wirusom. Uczniowie poznali miejsca występowania, sposoby zarażenia, ale przede wszystkim omówione zostały działania profilaktyczne, które mają na celu uchronić nas przed chorobami wywołanymi danymi czynnikami.

Do tej pory odbyło się jedno wyjście terenowe, które miało na celu zapoznanie uczniów ze środowiskiem przyrodniczym Puszczy Wkrzańskiej. W drugim semestrze bardzo dużą wagę poświęcimy wyjściom terenowym. Będą to zajęcia, które uzmysłowią uczniom jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa aktywność fizyczna. Będzie to również czas, kiedy uczniowie nabędą umiejętności rozpoznawania gatunków flory i fauny najbliższego otoczenia.

 

Anna Helak

Koło Miłośników Angielskiego Filmu i Teatru

Na zajęciach, poza wiedzą czysto teoretyczną, dotyczącą filmoznawstwa i słownictwa specyficznego, mamy możliwość pochwalić się językiem obcym i upłynniać go w dyskusjach. Filmy, sztuki teatralne są wdzięcznym i bardzo bogatym tematem do rozmów, licznych porównań oraz ćwiczeń uzasadniania swojej opinii. Młodzież z tego na zajęciach chętnie korzysta, to czas gdy nikt nie kontroluje ich gramatyki. Uczniowie udzielają się bez krępacji w debatach, ponieważ najważniejszy staje się tu przepływ komunikacji i zaistnienie w grupie, w szczególności gdy omawiany jest temat żywo ich interesujący.

W trakcie zajęć znaleźliśmy czas na obejrzenie wybranych fragmentów filmowych, głośne czytanie fragmentów z literatury światowej, omówienie ich, opisywanie fotosów filmowych oraz, jak już wspomniałam, zapoznanie z wiedzą teoretyczną. Rozwiązywaliśmy też dużą ilość zadań z poziomów konkursowych by szybciej wejść w świat skomplikowanych uczuć i opisów zawiłych relacji międzyludzkich.

 

Anna Helak

Przełamujemy bariery komunikacyjne

Na zajęciach staramy się rozwiązywać kreatywnie wybrane zagadnienia z zakresu leksykalnego
i gramatycznego. Jako nauczyciel prowadzący wsłuchuję się w potknięcia/ prośby uczniów, sygnały dot. ich potrzeb indywidualnych. Na ich podstawie planowane są lekcje Przełamujemy Bariery.  To zajęcia, podczas których wzmacniam wiedzę uczniów tak, by w trakcie lekcji, przed większym już gronem nie wstydzili się własnych wypowiedzi, by ośmieleni byli do zabierania głosu
w trakcie lekcji, zebrań, podczas wyjść klasowych.

Podczas tych zajęć rozwiązaliśmy wspólnie mnóstwo zadań i gier językowych, ćwiczyliśmy czytanie prostych tekstów z podziałem na role. To zajęcia, podczas których zwracana jest uwaga na poprawność wypowiadanych zdań i poszczególnych słów. Uczniowie nie mają przymusu wypowiadania się jedynie po angielsku, jednak świadomość, że uczestniczą w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, zachęca ich do próbowania. 

 

Sylwia Lesiak

Przez doświadczenia do zrozumienia

Na zajęcia uczęszcza 11 uczniów.  Do tej pory odbyło się 13 spotkań. Podczas zajęć realizowane są treści z zakresu chemii i fizyki. Oprócz umiejętności rozwiązywania różnorodnych problemów teoretycznych i zadań rachunkowych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania
i przeprowadzania doświadczeń. Eksperymenty sprzyjają samodzielnemu dochodzeniu do wiedzy
i prawidłowego wnioskowania. Uczą także posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odpowiedzialności i bezpiecznej pracy.

W trakcie zajęć uczniowie samodzielnie planowali i projektowali doświadczenia dotyczące otrzymywania: kwasów, wodorotlenków i soli. Badali pH gleby. Z fizyki omawiano zagadnienia dotyczące magnetyzmu.

 

Dorota Majewska-Tesarek              

Real English in real situations 

 W projekcie bierze udział 24 uczniów podzielonych na 4 grupy wiekowe: 1 grupa kl.7, 2 grupa kl. 2 gimnazjum, 3 i 4 grupa kl.3 gimnazjum. Zajęcia odbywają się co tydzień, wg harmonogramu. Na zajęciach uczniowie przyswajają sobie zwroty, wyrażenia z języka potocznego wykorzystywane w konkretnych sytuacjach życia codziennego, m.in.: kupują i rezerwują bilety do kina, na samolot, pytają o wolne miejsca w hotelu, zamawiają stolik w restauracji, podróżują lokalną komunikacja itp. Materiał utrwalany jest w formie zabawowej: gry, scenki rodzajowe, dialogi okolicznościowe... Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, dużo szybciej zapamiętują prezentowany materiał, z łatwością wykorzystując go w praktyce. Dodatkowo co miesiąc organizowane są zajęcia w terenie, " tzw. zajęcia-niespodzianka", podczas których sprawdzany jest stopień opanowania materiału w formie zabaw, quizów, konkurencji, gier terenowych.

 

Adrianna Miler

Dobry wybór to nasza przyszłość

W ramach tych zajęć objęci są wszyscy uczniowie klas II i III podejmowana jest różnorodna tematyka dotycząca:

I Rozwój samopoznania W obszarze tym realizuje się następującą tematykę: realizm w ocenie własnych zdolności i możliwości, system wartości funkcjonujący w poszczególnych sferach życia, zainteresowania i kierunki aktywności, ocena stanu zdrowotnego.

 II Poznanie zawodów W obszarze tym realizuje się tematy : charakterystyka poszczególnych zawodów, przygotowanie do roli pracownika, zawody przyszłości, oczekiwania pracodawców.

 III Planowanie kariery W obszarze tym realizuje się następującą tematykę: zapoznanie z systemem oświaty, planowanie własnych działań, umiejętność podejmowania decyzji, gdzie i jak poszukiwać informacji o możliwości dalszej edukacji oraz o przyszłej pracy, znaczenie motywacji w życiu człowieka.

 • Poradnictwo indywidualne
 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
 2. Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.
 • Współpraca z rodzicami
 1. Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów;
 2. Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu poradnictwa zawodowego;
 3. Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci - rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka;
 4. Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego;
 5. Konsultacje z rodzicami uczniów którzy mają różnorodne problemy.
 • Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację edukacyjno-zawodową
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 2. OHP,
 3. Urząd Pracy,
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną
 1. Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 2. Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;
 3. Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.  Szczególnie w tych, w ramach których zwiedzamy zakłady pracy oraz spotykamy się z przedstawicielami różnych zawodów.

 

Adrianna Miler

Wulkan emocji

Zajęcia mają na celu pomóc młodzieży w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron,  uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, uczyć relacji z dorosłymi, stworzyć klimat w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają, wzmacniają.

Adresatami jest młodzież uczęszczająca do klasy II i III gimnazjum, z grupy ryzyka zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

Cele jakie są realizowane na zajęciach:

Rozwojowe:

 1. zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty,
 2. zaspokojenie potrzeby nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą,
 3. zaspokojenie potrzeb wyrażania siebie, intymności,
 4. zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
 5. budowanie poczucia wspólnoty grupowej.

Edukacyjne:

 1. zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania
 2. konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami,
 3. uczenie różnych sposobów odreagowywania negatywnych emocji,
 4. doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 5. dostarczenie wiedzy nt. skutecznej i nieskutecznej komunikacji,
 6. zdobycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych.

Terapeutyczne:

 1. budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
 2. stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
 3. zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.

                     Dwoje uczniów zostało zakwalifikowanych do zajęć, uczestniczą oni w nich bardzo systematycznie. Zajęcia przynoszą oczekiwane efekty, nauczyciele uczący tych uczniów widzą zamianę w ich zachowaniu.

 

Adrianna Miler

Razem damy radę

W ramach tych zajęć  nie można ograniczyć się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych czy zaburzonych funkcji. Ćwiczenia powinny uaktywniać całą pracę mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Ważne jest, aby każde zajęcia stworzyły możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu na miarę ich możliwości.

Adresatami są uczennice i uczniowie II i III klas gimnazjalnych, zakwalifikowani zostali do grup na podstawie zaleceń uwzględnionych w opiniach z PPP.

Celem nadrzędnym zajęć jest podnoszenie poziomu funkcjonowania psychospołecznego
i dydaktycznego uczniów i uczennic.

W trakcie zajęć realizowane są takie cele jak:

- stymulowanie procesów poznawczych (pamięci, myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegania) i percepcyjno - motorycznych

- utrwalanie zasad poprawnej pisowni i nabywanie umiejętności przeprowadzania samodzielnej kontroli pisanego tekstu

- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- podnoszenie sprawności manualnej i grafomotorycznej

- rozwijanie koncentracji uwagi na czynnościach i zadaniach

- budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie umiejętności matematycznych.

Uczniowie zakwalifikowani bardzo chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach.

 

Joanna Myśko

Uczymy się uczyć i wspólnie pracować

Na zajęciach  dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki , uczniowie kształcą wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu trudności, których nie opanowali z różnych przyczyn w latach wcześniejszych oraz umiejętności kształcone na lekcjach.

W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą  kreatywność , wyobraźnię, pamięć i koncentrację . Przy  pomocy gier dydaktycznych podnoszą swoje umiejętności rachunkowe wykorzystywane w sytuacjach życia codziennego, kształcą wyobraźnię przestrzenną budując np. modele brył.  Grupa kl III dn. 24.10. 2017 r. odwiedziła ośrodek TOE w Zalesiu, gdzie uczniowie mieli możliwość zauważenia zależności matematyczne w fizyce, biologii lub w przyrodzie.

 

Grzegorz Rudalski

Zajęcia historyczno-patriotyczne "Mały Patriota"

Zajęcia z historii  „Mały Patriota” są realizowane w ramach projektu unijnego „Lepszy start”.  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. W zajęciach bierze udział
7 uczniów.

Celem zajęć był wzrost zainteresowania i poprawa kompetencji kluczowych, rozwój wiedzy o historii regionu, tradycjach, historii Polski i powszechnej. Podczas zajęć uczniowie korzystali z dostępnych publikacji, filmów o tematyce historycznej, map oraz wielu tekstów źródłowych. Zajęcia
w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój zainteresowań dzieci tematyką historii i tradycji regionu, Polski i historii powszechnej. Rozbudziły u uczniów potrzebę zbierania informacji o historii i tradycjach.
W pełni wykorzystywali własne możliwości, byli kreatywni, chętnie podejmowali się nowych działań. Dzieci uwierzyły w siebie i swoje możliwości, co pozwoli im w przyszłości podejmować coraz bardziej trudne i odpowiedzialne zadania.

Realizacja zajęć koła historycznego w ramach projektu w znaczący sposób wpłynęła na  wzrost zainteresowań uczniów tradycją i historią, co bezpośrednio wpłynęło na uzyskanie wyższych ocen na koniec pierwszego semestru.

 

Magdalena Szwyd

DEUTSCH MACHT SPASS- czyli interaktywny niemiecki dla klas drugich i trzecich gimnazjum

Niniejszy program został opracowany dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjalnych, którzy zaczęli uczyć się języka niemieckiego i pragną się go uczyć jako drugiego języka obcego w gimnazjum. Umożliwia on opanowanie podstaw języka niemieckiego na poziomie A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Uczniowie uczą się komunikowania z innymi osobami w najczęstszych sytuacjach życia codziennego: udzielają informacji o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, zajęciach szkolnych hobby oraz o swoich potrzebach. Zajęcia będą prowadzone zarówno metodami aktywizującymi ucznia, takimi jak: burza mózgów, tworzenie dialogów, różnego rodzaju gry i zabawy (np. bingo, domino, memory, drama, pantomima), przeprowadzanie wywiadów, tworzenie projektów i plakatów, dyskusja. Ponadto uczniowie uczą się piosenek niemieckich, dzięki którym rozwijane są umiejętności językowe.

Realizowanie programu  przebiegało na lekcjach dodatkowych -jedna godzina tygodniowo dla klas drugich oraz trzecich. W pierwszym semestrze objęte pomocą były klasa 2b i 2c, zaś w drugim klasy 2a i 2d. Do końca stycznia przeprowadzono 47 godzin dodatkowych języka niemieckiego.

Realizacje wszystkich przeprowadzonych zajęć są dokumentowane zapisem w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.