WYKAZ NR 41/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że została przygotowana do zbycia w trybie bezprzetargowym następująca nieruchomość.

  1. Numer działki i powierzchnia:

   - 404/2 o powierzchni 257 m2

  1. Numer księgi wieczystej: SZ2S/00036973/1
  2. Opis nieruchomości: Działka nr 404/2 oznaczona użytkiem W, położona 
    jest w południowo-wschodniej części miejscowości Tatynia w rejonie nieruchomości rolnych. Stanowi niezabudowaną działkę o wydłużonym kształcie. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny wykorzystywane na cele rolne. Działka została przygotowana do zamiany na działkę oznaczoną numerem 188/2 będącą własnością osób fizycznych.
  3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegozgodnie z Uchwałą Nr LVI/409/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 czerwca 2010 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 13.09.2010 r, Nr 92 poz. 1967) w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Tatynia” przedmiotowa działka znajdują się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem 07.MN tj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  4. Wartość nieruchomości wynosi 8 892,00 zł
  5. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mogą złożyć w terminie do 29.12.2017 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa.

Wykaz  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 16.11.2017 r.

Wykaz zostanie zdjęty w dniu 8.12.2017 r.