Znak:GG.6840.47.2017.MK

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 29.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 8/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości określonej numerem działki 263/46 o pow. 168 m2 z obrębu Tanowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej określonej numerem działki 263/1 z obrębu Tanowo. 

Znak: GG.6840.47.2016.MK

WYKAZ NR  8/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że została przygotowana do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położona w Tanowie z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  1. Numer działki i powierzchnia:

    - 263/46 o powierzchni 168 m2

  1. Numer księgi wieczystej:  SZ2S/00035042/9.
  2. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w pośredniej części Tanowa w rejonie zabudowy mieszkaniowej stanowi działkę gruntową o typowym kształcie Teren nieruchomości jest płaski. Z jednej strony przylega do urządzonej ulicy Zwycięstwa, a z drugiej do terenów leśnych. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny wykorzystywane na cele mieszkaniowe.

Działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości  przyległej  oznaczonej  numerem działki 263/1.

  1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Uchwałą Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 8 sierpnia 2012 r, poz. 1870) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie- tzw. „Tanowo” działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem 6MJ tj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  2. Cena nieruchomości: 28 500,00 zł

    Cena zawiera podatek VAT w stawce 23 %

  1. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mogą złożyć w terminie do 11.05.2017 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa.

Wykaz  wywieszono na okres 21 dni  w dniu  29.03.2017 r.

Wykaz zostanie zdjęty w dniu 20.04.2017 r.