Znak:GG.6840.54.2011.AL

WYKAZ NR 6/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z póżn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określone numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12, 334/13,347/16 z obrębu Trzeszczyn.

1.Numer działki i powierzchnia:

- 334/9 o powierzchni 2009 m 2
- 334/10 o powierzchni 2016 m 2
- 334/12 o powierzchni 1862 m 2
- 334/13 o powierzchni 1843 m 2
- 334/16 o powierzchni 1381 m 2

2.Numer księgi wieczystej: SZ2S/00034554/4

3.Opis nieruchomości: działki położone są w miejscowości Trzeszczyn, przy drodze wojewódzkiej nr 114 prowadzącej ze Szczecina do Nowego Warpna, określonej nazwą ul. Kościuszki. Teren działek jest nieogrodzony (na części działek 334/12, 334/16 znajduje się fragment ogrodzenia ogrodu sąsiedniej nieruchomości), nawierzchnia trawiasta. Na terenie znajdują się pojedyncze drzewa. Przez teren działek 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 przebiega sieć telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji sanitarnej O 300, przez działki 334/9, 334/10 dodatkowo sieć wodociągowa O 110 – nabywcy zobowiązani będą do ustanowienia na rzecz Gminy Police nieodpłatnej służebności przesyłu. Na terenie działek 334/12, 334/13 znajduje się fragment czynnego gazociągu średniego ciśnienia dn 180 PE. Na działce nr 334/12 znajduje się słup linii napowietrznej 0,4kV oraz słup z syreną alarmową. Nabywca tej nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej dla dostępu i obsługi tych urządzeń. Działki nr 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten będzie realizowany poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej w działkach nr 332, 334/7, 334/8 stanowiących własność Gminy Police oraz poprzez nabycie udziału w wysokości 1 w działce nr 334/16, która została wydzielona w celu obsługi komunikacyjnej dla zbywanych działek. Działka nr 334/16 ma kształt prostokąta o szerokości 8 m zakończonego placem manewrowym. Usytuowana jest wzdłuż „ściany lasu”, po nierównym zakrzaczonym i częściowo zadrzewionym terenie.

  1. Przeznaczenie w miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XXX/239/08Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 108, poz.2613) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ”Stara Fabryka” przedmiotowe działki znajdują się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 3-Tr 02 MN tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie tym obowiązują między innymi następujące ustalenia: wielkość powierzchni zabudowy max. 30% powierzchni działki, wysokość zabudowy max.8 m, dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-45°.
  2. Cena wywoławcza brutto wynosi:

1) działki nr 334/9 wraz z udziałem w wysokości 1 części w działce nr 334/16 –
185 000,00 zł,
2) działki nr 334/10 wraz z udziałem w wysokości 1 części w działce nr 334/16 –
186 000,0 zł,
3) działki nr 334/12 wraz z udziałem w wysokości 1 części w działce nr 334/16 –
173 000,00 zł,
4) działki nr 334/13 wraz z udziałem w wysokości 1 części w działce nr 334/16 –
171 000,00 zł

  1. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mogą złożyć w terminie do 06.04.2017 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa. Wykaz wywieszono na okres 21 dni w dniu 22.02.2017 r.