w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie przetargowym części budynku komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj, Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Wyrażam zgodę na przeznaczenie do wynajęcia w trybie przetargowym na 10 lat powierzchni 50 m2 dachu budynku komunalnego  przy ul. Bankowej 20 w Policach, położonego na terenie  nieruchomości oznaczonej  numerem działki 2103/5 z obrębu 14-Police, dla której  prowadzona jest księga wieczysta SZ2S/00010426/4,  z przeznaczeniem na zlokalizowanie przez operatora sieci komórkowej masztu instalacji radiokomunikacyjnej – zgodnie z wykazem
    nr ZGKiM/DP/1/N/21 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Czynsz z najmu, o którym mowa w § 1, stanowił będzie przychód Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku komunalnego, położonego przy ul. Bankowej 20 w Policach.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.