ZnakGG.6845.164.2017.MB

Police, dn. 06.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 8/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

Police, 06.03.2017 r.

 Znak: GG.6845.46.2017.TR  

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 5/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz

Police, 06.03.2017 r.

Znak: GG.6845.210.2017.TR  

 INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 9/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz

Znak: GG.6840.54.2011.AL

ANEKS NR 1 DO WYKAZU NR 6/17

z dnia 22.02.2017 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z póżn.zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości:

  1. Punkt 2 wykazu otrzymuje brzmienie:

 „ Numer księgi wieczystej: dla działek 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034554/4, dla działki 334/16 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040698/0”

  1. Pozostała treść wykazu nie ulega zmianie.

Aneks do wykazu wywieszono na okres 21 dni w dniu 02.03.2017 r.

Police,02.03.2017 r.

Znak: GG.6840.54.2011.AL 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.03.2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony aneks nr 1 do wykazu nr 6/17 informującego o do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonych numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12, 334/13, 334/16 z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn

Police, dania: 22.02.2017 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, ze w dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 4/17 przeznaczajqcy do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Asfaltowej 1/3 wraz ze sprzedażą gruntu, w udziale.

Wykaz

ZnakGG.6845.164.2016.MB 

Police, dn. 22.02.2017 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 7/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz

Znak:GG.6840.54.2011.AL

WYKAZ NR 6/17

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z póżn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określone numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12, 334/13,347/16 z obrębu Trzeszczyn.

INFORMACJA 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, ze w dniu ll. 02, .2017 r. w siedzibie Um';du (I pi~tro) zosta! wywieszony wykaz nr 5/17 przeznaczajqcy do sprzedazy na rzecz najemc6w lokale mieszkalne, po!ozone w Policach przy ul. Mieczys!awa Niedzia!kowskiego 12A/7, ul. S!owianskiej 8/5 i ul. Nowopol 1/5 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Wykaz

 

ZnakGG.6845.66.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje, że  w  dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 4/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz

Znak: GG.6845.59.2017.TR                                                                       

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 3/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz