po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8.

Opis nieruchomości nieruchomość położona jest przy ul. T.Kościuszki 28,  w śródmiejskiej części  Polic, w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych. Działka kształtem zbliżona jest do prostokąta. Część działki użytkowana była jako przydomowe ogródki. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna KS 160, do której podłączony jest budynek.

Działka  zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z  1902 roku wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, częściowo podpiwniczony. Budynek jest nieocieplony. Konstrukcja: fundamenty ceglane, ściany z cegły, stropy powyżej parteru drewniane, dach stromy kryty dachówką, schody drewniane, tynki gładkie cementowo-wapienne, stolarka PCV zespolona i drewniana skrzynkowa, elewacja - tynk wapienno cementowy (stan słaby). Budynek wyposażony w instalację elektryczną podtynkową i natynkową (stan słaby), wodną (stan słaby), kanalizacyjną (stan średni), gazową (stan średni), grzewczą (piece, większość zniszczona). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 341,05 m2, powierzchnia klatki schodowej  36,66 m2, powierzchnia strychu 63,91 m2, powierzchnia piwnic 34,21 m2.  W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Są to lokale o powierzchni od  38,50 do 90,74 m2 . Wysokość pomieszczeń od 2,44 do
2,95  m. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca  2003 r. ( Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego  Nr 67, poz. 1197 z dnia 21 sierpnia 2003 r.) w sprawie zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej „Starych Polic” działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 11 U,P tj. działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna. Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości  zwiększenia liczby mieszkań. Dla tego terenu obowiązują miedzy innymi następujące ustalenia:

- powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki,

- wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy),

- dopuszcza się likwidację  istniejącego ciągu  zabudowy przy ul. T.Kościuszki i w tym wypadku obowiązuje: lokalizacja nowej zabudowy o funkcji działalności gospodarczej usługowo-produkcyjnej w formie zwartej pierzei  zabudowy szeregowej bądź innej łączonej, z dopuszczeniem bliźniaczej, wysokie dachy symetryczne o jednakowym kącie nachylenia połaci ok. 40o, ustawione  kalenicowo do ul.T Kościuszki,

-  teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” ,

- uciążliwość  prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic własnych działki,

- teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu siarkowego - obowiązują ustalenia zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały, w szczególności zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej  usług ogólnomiejskich za wyjątkiem usług wykorzystujących dostęp do akwenów, pozostawienie min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek z koniecznością wprowadzenia różnych form zieleni,

- w południowej części terenu (od strony projektowanej drogi 07 KL) pas zieleni izolacyjnej
o szerokości 7 m.

Nieruchomość dostępna jest do oglądania w dniu 14 maja 2018r.  w godz. 1300-1600.

Cena  wywoławcza nieruchomości: 98 000,00 zł  (sprzedaż zwolniona z podatku  VAT).

Rokowania  odbędą się w dniu 25 maja  2018r. o godzinie 10 00  w siedzibie Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach, przy    ul. Bankowej 18 (II piętro, sala konferencyjna).

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które  złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zgłoszenie należy złożyć   w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (I piętro pok.30) najpóźniej do dnia
21 maja  2018r.  do godz. 1600  w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż  nieruchomości przy ul. Kościuszki 28 w Policach”.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę w wysokości 5 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, należy wnieść w formie pieniężnej do dnia  18 maja 2018r. na  rachunek Gminy Police numer  15 1240 3927 1111 0010 6013 0076  prowadzony w  II Oddziale Banku Pekao SA w Szczecinie.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacana zaliczka.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone
w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji na nabycie nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach  jest  przedłożenie Komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginału dowodu wpłaty zaliczki,
 2. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 3. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 4. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed terminem rokowań. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z  4  ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku
  o Krajowym Rejestrze Sądowym

Osoby uczestniczące w rokowaniach jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy zaliczka zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w rokowaniach. Gdy w tym przypadku  w rokowaniach uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w rokowaniach i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia zaliczki tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w rokowaniach zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej rokowaniami. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do rokowań i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia zaliczki obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w rokowaniach

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 lipca 2017r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 29 września 2017r.

Pierwsze rokowania odbyły się w dniu 26 lutego 2018r.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych     z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Dokumentacja techniczna budynku do wglądu w Dziale Obsługi Technicznej Budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Bankowa 18 (parter, pok.nr 2)

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 w pokoju numer 210, 212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Regulamin

drugich rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8

 1. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady przeprowadzenia rokowań  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8

2) Celem rokowań jest wybór najkorzystniejszej oferty cenowej.

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia rokowań

1)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018.121)

2)  Rozporządzenie Rady  Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. 2014.1490)

III. Przedmiot rokowań

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28.

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w rokowaniach
 • W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (I piętro pok.30) najpóźniej do dnia
  21 maja    do godz. 1600  w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościuszki 28 w Policach”

2) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno, pisemne zgłoszenie.

 1. Zgłoszenie

1) Zgłoszenie   winno   być   sporządzona   w języku polskim,     zgodnie  z  danymi  zawartymi w    ogłoszeniu o rokowaniach.

2) Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

3) Ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym opracowania i złożenia zgłoszenia ponosi oferent.

 1. Rokowania
 • Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach,
 • Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje o:

- zbywanej nieruchomości

-  cenie wywoławczej;

-  obciążeniach nieruchomości;

-  zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

-  terminach przeprowadzonych przetargów;

-  skutkach uchylenia się od zawarcia umowy

-  zastrzeżeniu, że organowi  przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:

1)   podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

2)   otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

3)   przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

4)   ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1)   nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)   zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)   nie zawierają danych, których wymagała treść zgłoszenia  lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów wpłaty zaliczki,

4)   są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

 Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera  nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja organizuje dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

VII. Protokół z rokowań

Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.

Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.  Protokół sporządza się
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przeprowadzającej rokowania oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

 Protokół z przeprowadzonych rokowań  stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży

VIII.  Zaliczka

Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia zaliczki w wysokości, terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu o rokowaniach. 

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań,  jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku rokowań

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu na okres 7 dni, informację o wyniku rokowań, która będzie  zawierać:

  1)  datę i miejsce rokowań,

  2)  oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

  3)  liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia
w rokowaniach

  4)  informację o złożonych zgłoszeniach,

  5)  imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 1. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży.

Organizator rokowań jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi.