na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2  z przeznaczeniem pod garaż blaszany

 Opis nieruchomości: przeznaczony do dzierżawy teren o powierzchni 20,00 m2 stanowi część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 280/34 z obręb 8-Police (KW SZ2S/00034591/5) położonej w obrębie ulicy Sienkiewicza w Policach - miejsce oznaczone kolorem czerwonym na załączniku mapowym stanowiącym integralną część ogłoszenia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”, działka nr 280/34 leży w obrębie terenów oznaczonych symbolem  O.07.ZP, tj.: tereny zieleni urządzonej-publicznej.

Umowa           o         dzierżawę gruntu      zostanie                     zawarta          na        okres               3     lat
Warunki  płatności        czynszu:

 1. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu wynosi 0,90 zł netto.
 2. Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 15 dnia  każdego       miesiąca.
 3. Do            wylicytowanego                     czynszu            doliczony         będzie należny            podatek     VAT                 w         stawce       obowiązującej w dniu płatności czynszu.

Postąpienie wynosi  0,20 zł  netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2022  r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3 ( I piętro, pok. 32)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu
o przetargu oraz złożą oświadczenie o akceptacji warunków określonych w projekcie umowy

dzierżawy (projekt umowy dzierżawy do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, pok. 215 II piętro).

Wadium w pieniądzu w wysokości 30,00 zł należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, numer rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem, najpóźniej do dnia 02.05.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu              środków                     pieniężnych               na                   rachunek                    Gminy             Police.
Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób   fizycznych–dowodu   tożsamości.
 2. W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału
  w przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w jego imieniu.
 3. W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dzierżawy objętej przetargiem.
 4. W przypadku, gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej a jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę dzierżawy we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności              majątkowej.
 5. W przypadku osób fizycznych występujących i wydzierżawiających w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej, osoby te zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,   podając  firmę  przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
 6. W przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.
  Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym
  niż trzy miesiące przed przetargiem. Dopuszcza się złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium
 nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Dodatkowe     informacje:

 1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do uzyskania pozwolenia na budowę garażu blaszanego.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji dzierżawca ponosi we własnym zakresie. Nie uprawniają one do zwolnienia z czynszu dzierżawnego.
 3. W przypadku, gdyby dzierżawca nie uzyskał pozwolenia na budowę z przyczyn od niego niezależnych, nastąpi rozwiązanie    umowy            dzierżawy.
 4. Na przedmiotowym terenie posadowiony jest obecnie blaszany garaż stanowiący nakłady byłego Dzierżawcy. Garaż zostanie usunięty przez właściciela w ciągu 7 dni od dnia powzięcia  informacji o rozstrzygnięciu przetargu (istnieje możliwość nabycia tego garażu od           właściciela).
 5. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach ul. Bankowa 18, w pokoju nr 215 lub telefonicznie pod numerem 91 43-118-95.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Ogłoszenie wywieszono od  dnia 06.04.2022 r..

MAPKA

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2  z przeznaczeniem pod garaż blaszany.

Ogłoszenie o przetargu ukaże się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach
przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18,na stronach internetowych Gminy Police (www.police.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl)

 1. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Wadium należy wpłacić, najpóźniej do dnia 02.05.2022 r. przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, numer rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby , która wygrała przetarg od podpisania umowy dzierżawy w terminie 1 miesiąca od dnia przetargu. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku wygrywający traci prawo do zawarcia umowy w terminie późniejszym oraz traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 5. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od wywoławczej.

Minimalne postąpienie wynosi 0,20 zł.

 1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 2. Z przeprowadzonego przetargu zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowić podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213).