na oddanie w dzierżawę na 20 lat gruntu o powierzchni 4338 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 1097/10 z  obrębu  3- Police.

1.Opis nieruchomości:

 Przeznaczony do dzierżawy grunt o powierzchni 4338 m2 stanowi część działki nr 1097/10 z obrębu 3-Police. Teren położony jest w Policach w okolicy ulicy Dworcowej, jest niezagospodarowany, porośnięty wysoką roślinnością, drzewostanem i krzakami, przylega do rzeki Gunicy. Brak uzbrojenia. Dojazd od ulicy Dworcowej drogą gruntową.

Dla działki 1097/10 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034388/9.

2.Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2011 r. roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr 123, poz. 2226) część działki nr 1097/10  przeznaczona do dzierżawy znajduje się na terenie oznaczonym w  planie symbolem 12 Prt 40 Z,RN -tereny zieleni, tereny rekreacji nawodnej – przystań wędkarska.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

 Teren o pow. 4338 m2 stanowiący część działki oznaczonej numerem 1097/10 z obrębu        3- Police przeznaczony jest do dzierżawy na 20 lat jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy z dostępem do wody.  Dzierżawca zobowiązany zostanie w terminie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy do przystosowania przedmiotowego  terenu do użytkowania zgodnie z koncepcją architektoniczną zagospodarowania nieruchomości stanowiącą załącznik do wyłonionej w przetargu oferty i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego utrzymania do końca trwania umowy dzierżawy - na terenie oznaczonym na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia.

4. Cena i stawka wywoławcza oraz warunki i terminy płatności:

 Wywoławcza stawka rocznego czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu przeznaczonego jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy z dostępem do wody  o powierzchni 4338 m2 wynosi  3,45zł netto,

- w okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania umowy, czynsz z tytułu dzierżawy terenu będzie obejmował opłatę za grunt o powierzchni 4338 m2 w wysokości połowy wylicytowanej stawki - po tym okresie dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty  czynszu za tę część terenu w wysokości stawki 1 m2 ustalonej w przetargu.

 - do czynszu zostanie doliczony  podatek od towarów i usług VAT  według  stawek obowiązujących w dniu płatności czynszu.

- termin płatności czynszu: roczny czynsz dzierżawny płatny będzie  w terminie do 31-go maja każdego roku, którego dotyczy,

- zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu będzie ulegała corocznie podwyższeniu z dniem
1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę oraz siedzibę i adres oferenta, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub spółka osobowa)
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
  w niniejszym  ogłoszeniu i regulaminie, projektem umowy dzierżawy terenu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz, że przedmiot przetargu spełnia wszelkie warunki niezbędne dla celu, który ma oferentowi służyć,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, w związku z czym wszelkie roszczenia z tytułu istnienia wad, w tym wad ukrytych i roszczenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone, na co składający ofertę wyraża zgodę,
 • oferowaną stawkę rocznego czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy z dostępem do wody - wyższą od stawki czynszu wywoławczego określonego w niniejszym ogłoszeniu (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty)
 1. a) koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu, która powinna być sporządzona w  formie papierowej w 2 egzemplarzach.

 Koncepcja musi być zgodna z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zawierać co najmniej:

-  zagospodarowanie terenu (w skali 1:1000)

- wizualizację zagospodarowania terenu (wizualizacja  w kontekście przestrzennym)

 1. b) oświadczenie, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją zagospodarowania terenu załączonej do oferty i składając ofertę   przenosi nieodpłatnie na Sprzedającego autorskie prawa majątkowe do ww. dzieła na następujących polach eksploatacji: udzielenia informacji publicznej w zakresie rozstrzygnięć niniejszego przetargu  oraz publikacji w celach informacyjnych związanych  z planowanymi inwestycjami na terenie Gminy Police
 • w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz kopię dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania. Wydzierżawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z  4  ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • w przypadku osób fizycznych występujących jako prowadzący działalność gospodarczą - pisemne oświadczenie  o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, REGON zgodnie z danymi zawartymi
  w Centralnej Ewidencji   i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ,
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • oświadczenie o sposobie zwrotu wadium z podaniem nr rachunku, na który ma być zwrócone wadium po rozstrzygnięciu  przetargu,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w przypadku osób występujących jako pełnomocnicy,

6. Warunki przystąpienia do przetargu:

 • złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

”Burmistrz Polic

Przetarg -  dzierżawa  cz. dz. 1097/10 „ Jasienica”

 Oferta musi zostać złożona najpóźniej do dnia 22 czerwca 2021 r. do godziny 1500  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

 • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) przelewem na rachunek Gminy Police numer prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem najpóźniej do dnia 17 czerwca 2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać następujące oznaczenie „Przetarg -  dzierżawa  dz. 1097/10 „ Jasienica”,
 • Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Uczestnik może występować osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną, pisemną ofertę sporządzoną w języku polskim.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i  niejawnej.

Część  jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3    (I piętro, pok.32)

Osoby, które złożą oferty, są zobowiązane uczestniczyć w części jawnej przetargu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa. Oferenci są zobowiązani okazać się dowodem potwierdzającym tożsamość oraz oryginałem dowodu dokonania wpłaty wadium.

Ustala się następujące kryteria wyboru ofert:

 • proponowana stawka netto za 1 m2 rocznego czynszu za dzierżawę terenu -70
 • koncepcja zagospodarowania nieruchomości 30

Przetarg wygra oferent, który uzyska łącznie największą ilość przyznanych punktów.

Informacje dodatkowe:

1.Wadium wpłacone przez oferenta który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu. Pozostałym osobom wadium zwrócone zostanie nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia: zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.

2.Jeżeli osoba, które złożyła ofertę uznaną za najkorzystniejszą nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym  w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

4 Oferent wyraża zgodę na nieodpłatne dysponowanie przez organizatora przetargu materiałami ofertowymi poprzez umieszczenie ich w publikacjach informacyjnych Gminy Police dotyczących rozstrzygnięcia przetargu i planowanych przez Gminę inwestycji.

 1. Dzierżawca, poza obowiązkiem zapłaty czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłaty eksploatacyjnych, a w szczególności zobowiązany jest dokonywać opłat za: wywóz nieczystości stałych, dostawę wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości oraz zobowiązany jest ponosić inne opłaty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców na własny koszt i ryzyko. Nakłady te nie uprawniają do zwolnienia z czynszu dzierżawnego. W przypadku kolizji istniejących sieci z realizowaną inwestycją Dzierżawca dokona ich przeniesienia w porozumieniu  z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina Police nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych  z przeniesieniem sieci lub urządzeń. W przypadku kolizji z zagospodarowaniem nieruchomości, zgodnym z koncepcją architektoniczną, istniejącego na nieruchomości drzewostanu Dzierżawca na własny koszt i ryzyko dokona jego usunięcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz projektem umowy dzierżawy.

Integralną częścią ogłoszenia jest regulamin przetargu, który wraz z ogłoszeniem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i w siedzibie Wydziału Gospodarki Gruntami  przy ul. Bankowej 18 oraz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Police (www.police.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl).

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dzienniku Gazeta Wyborcza

Informacje o przetargu i jego warunkach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210,  215 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-95.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki oraz noszenia rękawiczek jednorazowych (wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie).

 

 

REGULAMIN

MAPA