na sprzedaż nieruchomości:

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 

NUMER

DZIAŁKI

 

POW.

CENA BRUTTO

NIERUCHOMOŚCI

zawiera podatek VAT w stawce 23%

 

WADIUM

 

MIN.

POSTĄPIENIE

 

m. Police

obręb 15-Police

 

 

1937/145

 

1832 m2

 

450 000,00 zł

 

45 000,00 zł

 

5 000,00 zł

1.Opis nieruchomości:  działka położona jest u zbiegu ulic Piaskowej i Robotniczej 

w Policach. Teren płaski porośnięty trawą, częściowo utwardzony żużlem. Część terenu użytkowana  była wcześniej jako przydomowy ogródek ,na części znajduje się prowizoryczne boisko.  Wzdłuż  wschodniej granicy od strony ulicy Robotniczej rosną drzewa (jesiony).

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00017730/7.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z Uchwałą Nr XXXV/272/01  Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2001r. Nr 85 poz. 1735) w sprawie zmian w planie  miejscowym  zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego  na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież tzw. ”Police-Zachód” działka nr 1937/145  znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego
  w planie symbolem I1 MN tj. teren mieszkalnictwa wielorodzinnego do zachowania
  i uzupełnienia.
 2. Sposób i warunki zagospodarowania:

Nieruchomość jest sprzedawana z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zabudowa  i  zagospodarowanie nieruchomości nastąpi wyłącznie  według             przedłożonej koncepcji architektonicznej  i  zgodnie   z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłoniona w przetargu koncepcja architektoniczna  zagospodarowania  nieruchomości stanowić będzie załącznik do umowy sprzedaży. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania w terminie 5  lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za zagospodarowanie nieruchomości  uważa się oddanie inwestycji  zgodnej z koncepcją architektoniczną zagospodarowania nieruchomości, stanowiącą załącznik do umowy, do użytkowania potwierdzonego  przedłożeniem prawomocnej  decyzji organu budowlanego.

Zbycie  lub rozporządzenie nieruchomością  pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez zwycięzcę przetargu nie zwalnia  jego  następcy prawnego od zabudowy i zagospodarowania nieruchomości w ustalonym terminie i zgodnie z wyłonioną w przetargu koncepcją.
Za wykonanie zawartej przez zwycięzcę przetargu umowy odpowiada on i każdy kolejny podmiot rozporządzający nieruchomością solidarnie.

 1. Zabezpieczenia:

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z koncepcją architektoniczną stanowiącą załącznik do umowy, nabywca zobowiązany będzie  do zapłaty kary umownej. Wysokość kary  umownej wynosić będzie  2 500,00 zł (dwa tysiące  pięćset  złotych) za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej Sprzedającemu przysługiwać będzie, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 60 dni, uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy i żądania przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. W takim przypadku Kupującemu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Sprzedającego, w szczególności roszczenie o zwrot nakładów.

Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na koszt Kupującego na nieruchomości hipoteki do kwoty  1 000 000, 00 zł (jeden milion złotych). W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Police, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca podda się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania  cywilnego do  kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).

 1. Warunki i terminy płatności:

Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży, przy czym wpłaty należy dokonać  w takim terminie, aby środki finansowe znajdowały się na rachunku Gminy najpóźniej  na dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Obciążenia nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dot. służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 3311, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1937/59, z której powstała działka nr 1937/145.

 1. Pisemna oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres oferenta,  jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub spółka osobowa) -  firmę oraz siedzibę i adres oferenta
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
  w  ogłoszeniu i regulaminie przetargu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz, że przedmiot przetargu spełnia wszelkie warunki niezbędne dla celu, któremu ma oferentowi służyć,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, w związku z czym wszelkie roszczenia z tytułu istnienia wad, w tym wad ukrytych i roszczenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone, na co składający ofertę wyraża zgodę,
 • oferowaną cenę nabycia nieruchomości,
 1. a) koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu, która powinna być                sporządzona w  formie papierowej w 3

 Koncepcja musi być zgodna z przeznaczeniem nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zawierać co najmniej:

-  zagospodarowanie terenu (w skali 1:1000)

- wizualizację zabudowy terenu (wizualizacja  w kontekście przestrzennym)

 1. b) oświadczenie, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją zabudowy terenu załączonej do oferty i składając ofertę   przenosi nieodpłatnie na Sprzedającego autorskie prawa majątkowe do ww. dzieła na następujących polach eksploatacji: udzielenia informacji publicznej w zakresie rozstrzygnięć niniejszego przetargu  oraz publikacji w celach informacyjnych związanych  z planowanymi inwestycjami na terenie Gminy Police
 • w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru oraz kopię dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania. Sprzedający dopuszcza złożenie wraz z ofertą informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z  4  ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • w przypadku osób fizycznych występujących jako prowadzący działalność gospodarczą – kopię dowodu tożsamości oraz pisemne oświadczenie  o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, REGON zgodnie
  z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ,
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • oświadczenie o sposobie zwrotu wadium z podaniem nr rachunku, na które ma być zwrócone wadium po rozstrzygnięciu  przetargu,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w przypadku osób występujących jako pełnomocnicy,
 • w przypadku przystąpienie do przetargu małżonków zgodnie z pkt 4,5,6 „Warunków przystąpienia do przetargu” odpowiednio pełnomocnictwo, oświadczenie
  o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości lub kopię umowy
  o rozdzielności majątkowej.
 1. Warunki przystąpienia do przetargu:
 • złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

”Burmistrz Polic

Przetarg – Police ul. Robotnicza”,

Oferta musi zostać złożona najpóźniej do dnia 23 listopada 2020r. do godziny 1600  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

 

 • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku:
  15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem najpóźniej do dnia 20 listopada 2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać następujące oznaczenie „Przetarg -  Police ul. Robotnicza”,
 • do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą dysponować zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,
 • w przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału
  w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,   w formie aktu notarialnego,
 • w przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego,
 • w przypadku, gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej a jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i  niejawnej.

Część  jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 listopada  2020r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3    (I piętro, pok.32)

Osoby, które złożą oferty, są zobowiązane uczestniczyć w części jawnej przetargu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa. Oferenci są zobowiązani okazać się dowodem potwierdzającym tożsamość oraz oryginałem dowodu dokonania wpłaty wadium.

Ustala się następujące kryteria wyboru ofert:

 • cena nieruchomości 70 %
 • koncepcja zagospodarowania nieruchomości 30%

Przetarg wygra oferent, który uzyska łącznie największą ilość przyznanych punktów.

Informacje dodatkowe:

 1. Wadium wpłacone przez oferenta który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwrócone zostanie nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia: zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu  wynikiem negatywnym.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
  w zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Oferent wyraża zgodę na nieodpłatne dysponowanie przez organizatora przetargu materiałami ofertowymi poprzez umieszczenie ich w publikacjach informacyjnych Gminy Police dotyczących rozstrzygnięcia przetargu i planowanych przez Gminę inwestycji.
 4. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 5. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie i na własny koszt wykonać niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę.
 6. W przypadku kolizji istniejącego drzewostanu z realizowaną inwestycją, nabywca dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 1. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 1. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w tym opłaty sądowe.
 2. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów
  i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom  odtworzenie granic nieruchomości.
 3. Wszelkie roszczenia z tytułu istnienia wad, w tym wad ukrytych i roszczenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.
 5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Osoby znajdujące się w sali podczas przetargu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki albo części odzieży (chusta, apaszka lub szalik), oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

Regulamin

 pisemnego przetargu nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1832 m2 oznaczonej numerem działki 1937/145
z obrębu 15-Police.

 

 1. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1832 m2 oznaczonej numerem działki 1937/145
z obrębu 15-Police.

2) Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty.

3) Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej, a w przypadku  ofert równorzędnych – dodatkowo z przetargu ustnego.

 

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu

1)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r.  poz. 65 z późn.zm.)

2)  Rozporządzenie Rady  Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r.
poz. 1490)

 

III. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości o powierzchni 1832 m2 oznaczonej numerem działki 1937/145 z obrębu 15-Police, położnej przy zbiegu ulic Robotniczej i Piaskowej w Policach, przeznaczonej   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

1) Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Uczestnik może występować osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

 

2) Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości, terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.

 

3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną, pisemną ofertę sporządzoną w języku polskim. Miejsce i termin złożenia oferty określone zostały w ogłoszeniu o przetargu.

 

 1. Oferta

1) Oferta   winna   być   sporządzona   w  formie  pisemnej w języku polskim,  zgodnie
 z  danymi  zawartymi w    ogłoszeniu o przetargu.

 

2) Koperta zawierająca ofertę i wymagane załączniki powinna być zamknięta oraz posiadać następujące oznaczenie:

Burmistrz Polic

Przetarg -  Police, ul.Robotnicza”

 

3) Ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym opracowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie oferent.

 

 1. Przetarg

 

1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa. Przewodniczącego oraz członków Komisji powołuje  Burmistrz Polic. Komisja może przeprowadzić czynności w składzie minimum trzyosobowym,  przy czym obecność Przewodniczącego Komisji Przetargowej jest konieczna w każdym przypadku.

2)  Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

3) Przetarg składa się z części jawnej  i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.

 

Część jawna przetargu

 

        W części jawnej przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje oferentom następujące informacje:

    - oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    - cenę wywoławczą  nieruchomości,

    - obciążenia nieruchomości,

    - zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość,

    - przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

    - termin zagospodarowania nieruchomości,

    - skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

    - zastrzeżenie o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert.

 

 Komisja przetargowa:

    -  podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium

    -  dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

    -  przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

    -  weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

    -  zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

    -  zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

 Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

    -  nie odpowiadają warunkom przetargu;

    -  zostały złożone po wyznaczonym terminie;

    -  nie zawierają danych wymienionych w punkcie 7 ogłoszenia o przetargu lub dane te są niekompletne;

    -  do ofert nie dołączono dowodu wpłaty wadium;

    -  są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

 

Część niejawna przetargu

 

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
W miarę potrzeb Komisja może wnioskować do Burmistrza  o powołanie niezależnych konsultantów do dokonania analiz i ocen ofert złożonych    w przetargu.

 

Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) proponowaną cenę nabycia nieruchomości    

2) koncepcję architektoniczną zagospodarowania nieruchomości

 

Maksymalną wartość punktową poszczególnych kryteriów, zwaną wagą kryterium, ustala się w wysokości:                                                                                                                                                   

1) proponowana cena – 70 punktów                                                                                         

2) koncepcja  zagospodarowania nieruchomości – 30 punktów

Komisja dokonuje  oceny, poprzez określenie wartości punktowej, każdej oferty oddzielnie
w następujący sposób:  

1)  wartość punktowa kryterium proponowanej ceny:

                              Cof

Cp = -------------------------------- x 70

                               Cmax

gdzie: Cp – ostateczna ilość punktów przyznana ofercie 

          Cof – cena oferowana przez Oferenta;

          Cmax – najwyższa cena oferowana w przetargu;

 

2) wartość punktowa kryterium koncepcji  zagospodarowania nieruchomości wyliczana jest w następujący sposób:           

- jednostkową  ocenę punktową kryterium projektowanego sposobu zagospodarowania  nieruchomości, dla każdej oferty oddzielnie  (Pco), każdy z członków Komisji  dokonuje indywidualnie, przyznając od   0 do 30 punktów.

Komisyjną ocenę punktową kryterium koncepcji  zagospodarowania  nieruchomości, dla każdej oferty oddzielnie (Pko) uzyskuje się w ten sposób, że sumę punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji dzieli się przez ilość członków komisji:

           ∑ Pco          

Pko  = ------------------------------                                                                                                                                                                
         ilość członków Komisji                                                                                                                                                                                                                         

Oceny atrakcyjności poszczególnych ofert (Ao) dokonuje się przez  zsumowanie przyznanych przez Komisję danej ofercie punktów za oba kryteria:

                                               Ao= Cp+ Pko

Przetarg wygrywa oferent, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku, gdy żadna z ofert, z uwagi na przedstawioną koncepcję zagospodarowania nieruchomości, nie nadaje się do przyjęcia, Komisja dokonuje zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne  oferty. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 
W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia powyżej najwyższej ceny sprzedaży zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach.

 1. Protokół z przetargu

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.  Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

 1. a) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;
 2. b) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;
 3. c) obciążeniach nieruchomości;
 4. d) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
 5. e) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;
 6. f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz
  z uzasadnieniem;
 7. g) informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert;
 8. h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;
 9. i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej
  w przetargu jako zwycięzca przetargu;
 10. j) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
 11. k) dacie sporządzenia protokołu.

 Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla sprzedającego, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

 Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

 

VII.  Zwrot wadium

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,  jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

  1)  odwołania przetargu;

  2)  zamknięcia przetargu;

  3)  unieważnienia przetargu;

  4)  zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

VIII. Zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu i możliwości zaskarżenia.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza.

W przypadku wniesienia skargi, Burmistrz wstrzymuje czynności związane   ze zbyciem nieruchomości i  rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Po rozpatrzeniu skargi Burmistrz zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.          

 1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych 
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie  zawierać:

  1)  datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,

  2)  oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

  3)  liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu,

  4)  informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert,

  5)  imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 

 1. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym  w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.