na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości położonej w Policach 

POŁOŻENIE 
I NUMER DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

 m. Police

obręb 2-Police

dz. nr 1131/2

 1,3870 ha

512 000,00 zł brutto

zawiera podatek VAT w stawce 23%

 30 000,00 zł

6 000,00 zł

Opis nieruchomości:  działka położona jest w Policach w obrębie ulicy Jasienickiej. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, Gmina Police jest jej użytkownikiem wieczystym do 05.12.2089r. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta, od strony wschodniej przylega do działki nr 1131/3 przeznaczonej pod poszerzenie  drogi wojewódzkiej 114  (ulicy Jasienickiej ) oraz wewnętrznej drogi - nieurządzonej, o trawiastej i zachwaszczonej nawierzchni. Działka  jest nieogrodzona, porośnięta trawą, na części zakrzaczeniami i zadrzewieniem – samosiejki brzozy, olchy, topoli, zdziczałe drzewa owocowe.  W północnej części działki mogą wystąpić pozostałości po rozbiórce budynku gospodarczego. W odległości ok. 100 m położone są tereny kolejowe z nieczynną bocznicą kolejową, w odległości ok. 2 km znajduje się  Port Barkowy oraz Port Morski. Otoczenie stanowią tereny wykorzystywane na cele różnych działalności związanych z obsługą przemysłu, magazynowe, produkcyjne, transportowe oraz zabudowa i urządzenia Zakładów Chemicznych „Police” i wolne tereny inwestycyjne. Dla działki prowadzona  jest księga wieczysta KW SZ2S/00034936/6.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z Uchwałą Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 roku (Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2007 roku Nr 30 poz.449) działka nr  1131/2  znajduje się  na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami 9 ZCH 23PU (tereny obiektów produkcyjno-usługowych), 9 ZCH 38E (elektroenergetyka).

Nabywca nieruchomości będzie wnosić  przez cały okres użytkowania wieczystego, 
w terminie do 31 marca każdego roku, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3 % wartości nieruchomości. Wysokość opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.  Wysokość opłaty za rok 2020  została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.12.2014r. określającego wartość  działki  nr 1131 (z której powstała działka nr 1131/2) w wysokości 21,51 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada  2020r. o godzinie 10 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony 
w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076, najpóźniej do dnia 10 listopada 2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz dane uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z  4  ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,
w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu
i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 2. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie i na własny koszt wykonać niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę.
 3. W przypadku kolizji istniejącego drzewostanu z realizowaną inwestycja, nabywca dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 5. Osiągnięta w przetargu cena podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży. Brak  możliwości rozłożenia ceny  na raty.
 6. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 8. Wszelkie roszczenia z tytułu istnienia wad, w tym wad ukrytych i roszczenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 210,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

REGULAMIN

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości oznaczonej numerem działki 1131/2 z obrębu ewidencyjnego
2-Police.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku ogólnopolskim Gazeta Wyborcza, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl), Biuletynie Informacji Publiczne Gminy Police.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony
  w  II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do               10 listopada 2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz dane uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 6000,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).