ogłasza dugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Tanowo.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

501/2

175 m 2

24 000,00 zł

1 500,00 zł

250,00 zł

Przetarg na działkę 501/2 ograniczony jest do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych numerami działek 500 i  502/2 z obrębu ewidencyjnego Tanowo.

Działka nr 501/2 nie może stanowić samodzielnej działki przeznaczonej na cele zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – może poprawić warunki zagospodarowania działek przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera  podatek od towarów i usług VAT według stawki 23 %.

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034590/8.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w północnej części miejscowości w rejonie nieruchomości mieszkaniowych. Teren nieruchomości jest płaski. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny wykorzystywane na cele mieszkaniowe i rolne.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie z Uchwałą  XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie-tzw. „Tanowo” działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi. Oznaczenie terenu na planie symbolem 20a MJU.

W terminie od 23.03.2020 r do dnia 30.03.2020 r. do godz 15.00 w pokoju 212 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18 właściciele nieruchomości oznaczonych numerami działek 500 i 502/2 zamierzający uczestniczyć w przetargu winni złożyć oświadczenia:

1)   wyrażające wolę przystąpienia do przetargu

2) o posiadaniu prawa do nieruchomości przyległej do zbywanej na dzień składania oświadczenia

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 31.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego  przy ul. Bankowej 18 (II piętro).

Osoby zakwalifikowane do przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA, numer rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 02.04.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2020 r. o godzinie 10 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul.Bankowa 18 w Policach ( II piętro -sala konferencyjna ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej: dowodu tożsamości.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,
w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu
i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu
i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
 5. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.
 6. Wszelkie roszczenia z tytułu istnienia wad, w tym wad ukrytych i roszczenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone, na co nabywca nieruchomości wyraża zgodę.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 212,  210 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-68, 91-43-118-90.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

REGULAMIN

drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej   w obrębie ewidencyjnym Tanowo oznaczonej numerem działki 501/2.

 1. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek 500 i 502/2 zakwalifikowani do uczestnictwa w przetargu, którzy wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 02.04.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 250,00 zł.
 7. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 8. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).