1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
PRZY UL. WKRZAŃSKIEJ 2 W TRZEBIEŻY
72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 2
tel. 503 071 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 8512953523, REGON 320134098

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, w związku z art.10 ust.1 ustawy Pzp)

ROBOTY BUDOWLANE
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi.

ZAŁĄCZNIKI

Treść OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 Oferta cenowa

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 Wzór umowy

załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dysp niezb zasobów na potrzeby wykon zamówienia

załącznik nr 7 Przedmiar robót

załącznik nr 8 - Karta gwarancyjna

załącznik nr 9 Harmonogram robót

załącznik nr 10 Oświadczenia wykonawcy

załącznik nr 11 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 12 Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 13 Wykaz osób które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potencjał kadrowy

załącznik nr 14 Dokumentacja projektowa Termomodernizacja Wkrzańska 2

załącznik nr 15 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania