na sprzedaż następujących nieruchomości:

POŁOŻENIE

NUMER

DZIAŁKI

POW.

CENA

BRUTTO

NIERUCHOMOŚCI

zawiera podatek VAT w stawce 23%

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

 

m. Police

obręb 8-Police

 

 

3278/2+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2117 m2

110 000,00 zł

6 000,00 zł

1100,00 zł

3278/3+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2210 m2

 

128 000,00 zł

6 500,00 zł

1300,00 zł

3278/5+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2192 m2

127 000,00 zł

 

6 400,00 zł

1300,00 zł

Opis nieruchomości: działki położone są na zapleczu ulicy Starzyńskiego w Policach, w rejonie gruntów niezabudowanych i usługowych. Teren płaski porośnięty trawą, dość gęsto różnego rodzaju samosiejkami, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony. Działkinr nr 3278/2, 3278/3 przylegają do rowu melioracyjnego. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp ten będzie realizowany poprzez nabycie udziału w wysokości ¼ części w działce nr 3278/4 o powierzchni 635 m2 . Dla działek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód W Szczecinie księga wieczysta KW SZ2S/00034558/2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XII/82/11Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2011 r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26.10.2011r. Nr 123 poz. 2226) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ”PORT I” przedmiotowe działki znajdują się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 12 Prt 03U tj. usługi z dopuszczeniem budowy mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 ( I piętro, sala konferencyjna – pok.nr 32).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 19 marca 2019r. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości (nr działki), której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,
w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej).

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.

 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.

 4. Cena nieruchomości płatana jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

 5. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości

 6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.

 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 210, 212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

 

REGULAMIN

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonych w rejonie ulicy Starzyńskiego w Policach oznaczonych numerami działek: 3278/2, 3278/3, 3278/5, 3278/4.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dzienniku Gazeta Wyborcza, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (www.police.pl), oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.

 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w  II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 19 marca 2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości( nr działki), której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne wysokości postąpień dla poszczególnych działek zostały podane w ogłoszeniu o przetargu.

 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.

 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 10. Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).