na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów 45:

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

643/1

642/2

476 m2

100 m2

96 000,00 zł

 

5 000,00 zł

1 000,00 zł

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest przy ul. Piastów 45, w północnej części Polic, w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych.

W skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka nr 642/2 o powierzchni 100 m2 oraz zabudowana działka nr 643/1 o powierzchni 476 m2 . Na działce nr 643/1 znajduje się budynek mieszkalny, gospodarczy oraz pozostałości po betonowych ubikacjach. Budynek gospodarczy oraz ubikacje ze względu na stan techniczny nadają się wyłącznie do rozbiórki. Budynek mieszkalny jest wielorodzinnym budynkiem z 1902 roku wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, częściowo podpiwniczony. Budynek jest nieocieplony. Konstrukcja: fundamenty ceglane, ściany z cegły, stropy Kleina na belkach stalowych ( nad piwnicami) pozostałe drewniane, dach płaski kryty papą, schody drewniane, tynki gładkie cementowo-wapienne, stolarka drewniana zniszczona, elewacja - tynk wapienno cementowy (stan słaby). Budynek wyposażony w instalację elektryczną podtynkową i natynkową (stan słaby), grzewczą (piece, zniszczone). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 203,88 m2, powierzchnia piwnic 31,00 m2. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne. Są to lokale o powierzchni od 47,72 do 54,22 m2 . Wysokość pomieszczeń od 2,50 do 2,55 m. Budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Dostęp do zaplecza budynku realizowany będzie poprzez bezpłatną służebność gruntową ustanowioną na sąsiedniej działce nr 644/1 oraz poprzez służebność gruntową na działce nr 643/2, która zostanie ustanowiona przy sprzedaży nieruchomości.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00003149/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96 000,00 zł, w tym cena zabudowanej działki
nr 643/1 wynosi 88 400,00 zł (92,08% ceny), cena niezabudowanej działki
nr 642/2 wynosi 7 600,00 zł brutto (7,92 % ceny) i zawiera podatek Vat w stawce 23 %.

Z wyłonionym w trybie przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po wykonaniu przez nabywcę w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia przedwstępnej umowy, usunięcia utwardzenia (kostka polbruk) parkingu znajdującego się w części na działce nr 642/2 (ok. 24 m2) i wykończenie go od strony tej działki krawężnikiem.

Przed zawarciem umowy przedwstępnej nabywca wpłaci 80 % ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, pozostałe 20 % ceny zobowiązany jest wpłacić po zakończeniu powyższych prac, przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie z Uchwałą Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r, Nr 9 poz.171) w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy nieruchomość znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem Z13 MJ, U tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i zabudowa usługowa. Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu oglądania nieruchomości w Dziale Obsługi Technicznej Budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18 (tel. 91 43-11-366, 91 43-11-367).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2019r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18 (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej). Minimalne postąpienie wynosi 1000,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1. Pierwszy przetarg odbył się w dnu 26 października 2018r.

 2. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

 3. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.

 4. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 5. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości

 6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe
  w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.

 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 210, 212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

REGULAMIN

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul.Piastów 45 oznaczonej numerami działek 643/1, 642/2 o łącznej powierzchni 576 m2

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dzienniku Gazeta Wyborcza, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (www.police.pl), Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.

 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony
  w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 20 marca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł.

 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.

 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 10. Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).