na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  działek w Policach

POŁOŻENIE, 
 NUMER DZIAŁKI,

POWIERZCHNIA

NUMER

KSIĘGI WIECZYSTEJ

CENA

WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

m. Police

obręb 2-Police

dz. 877/1 – 1456 m2

      878/2 – 1064 m2

      879/2 – 933 m2

       880    – 1976 m2

      882/1 – 4104 m2

      883/2 – 1751 m2

      884/2 – 1565 m2

      885/6 – 3444 m2

      886/6 – 3201 m2

      887/6 – 3639 m2

      888/6 – 2193 m2

 

      882/3 – 2400 m2

      885/3 – 1012 m2

      886/3 – 949 m2

      887/3 – 1303 m2

      888/3 – 837 m2

 

 

KW SZ2S/00041592/4

Wpis w dziale III bezpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu (prawo eksploatacji sieci na działkach 880,882/1) oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie zrzeczenia się korzystania z uprawnień wynikających z ar.144 KC  w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska

 

 KW SZ2S/00041593/1

Wpis w dziale III bezpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu (prawo eksploatacji sieci na działce 882/3) oraz nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie zrzeczenia się korzystania z uprawnień wynikających z ar.144 KC  w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska

 

 

 

1 070 000,00 zł brutto

(zawiera podatek VAT 
w stawce 23%)

 

54 000,00 zł

 

11 000,00 zł

Opis nieruchomości: teren o łącznej powierzchni  3,1827 ha stanowi zwarty kompleks działek położonych  w Policach w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowej i Piotra i Pawła.  Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, Gmina Police jest jej użytkownikiem wieczystym do 05.12.2089r. Jest to teren byłych działek przyzagrodowych po wywłaszczonych gospodarstwach rolnych. Możliwe jest wystąpienie pozostałości po rozebranych budynkach. Teren jest nieogrodzony, porośnięty trawą, na części zakrzaczeniami i zadrzewieniem – samosiejki brzozy, olchy, topoli, zdziczałe drzewa owocowe.  Otoczenie stanowią tereny wykorzystywane na cele różnych działalności związanych z obsługą przemysłu, magazynowe, produkcyjne, transportowe, wolne tereny inwestycyjne, szlak kolejowy Szczecin-Trzebież oraz zabudowa i urządzenia Zakładów Chemicznych Police. W odległości ok. 2 km znajduje się Port Barkowy oraz Port Morski. Teren posiada dostęp do drogi wojewódzkiej  nr 114.

Nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie wnosić  przez cały okres użytkowania wieczystego,  w terminie do 31 marca każdego roku, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.  Wysokość opłaty za rok 2018  została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.12.2014r. określającego wartość   działek: 877/1, 878/2, 879/2,880, 882/1, 883/2,884/2, 885/6, 886/6, 887/6, 888/6 w wysokości 16,18 zł/m2,  działek: 882/3, 885/3, 886/3, 887/3, 888/3  w wysokości 16,86zł/m2 .

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie
z Uchwałą Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006 roku (Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2007 roku Nr 30 poz.449) nieruchomość  znajduje się  na terenach elementarnych oznaczonych w planie symbolami 9 ZCH 16PU (tereny obiektów produkcyjno-usługowych), 9 ZCH 39   (elektroenergetyka- cz.dz. nr 885/6).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia  2018r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076, najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz dane uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu
  z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z  4  ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia
  w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych  z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Osiągnięta w przetargu cena podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży. Brak  możliwości rozłożenia ceny  na raty.
 5. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 210,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-90, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

REGULAMIN

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek: 877/1,  878/2, 879/2, 880, 882/1,  883/2,  884/2,  885/6,  886/6, 887/6, 888/6, 882/3, 885/3,  886/3,  887/3,  888/3 z obrębu ewidencyjnego 2-Police.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku ogólnopolskim Gazeta Wyborcza, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl), Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Police.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Police prowadzony
  w  II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 13 grudnia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz dane uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 11 000,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).