na sprzedaż nieruchomości:

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 

NUMER

DZIAŁKI

 

POW.

CENA BRUTTO

NIERUCHOMOŚCI

zawiera podatek VAT w stawce 23%

 

WADIUM

 

MIN.

POSTĄPIENIE

 

m. Police

obręb 15-Police

 

 

1937/145

 

1832 m2

 

450 000,00 zł

 

45 000,00 zł

 

5 000,00 zł

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości położonej w Policach

POŁOŻENIE
I NUMER DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

 m. Police

obręb 2-Police

dz. nr 1131/2

 1,3870 ha

512 000,00 zł brutto

zawiera podatek VAT w stawce 23%

 30 000,00 zł

6 000,00 zł

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  oraz prawa własności następujących działek  położonych w Policach, obręb ewidencji gruntów i budynków  Police-2:

NUMER

DZIAŁKI

POW.

NUMER

KSIĘGI WIECZYSTEJ

FORMA

ZBYCIA

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

1121

1122

1123

1125

1127

3184 m2

  439 m2

2840 m2

4734 m2

3043 m2

KW SZ2S/00034936/6

KW SZ2S/00010532/0

KW SZ2S/00007895/8

KW SZ2S/00001378/6

KW SZ2S/00001378/6

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

25 000,00 zł

 

5 000,00 zł

1120

1126

1128

131 m2

243 m2

119 m2

KW SZ2S/00033418/2

KW SZ2S/00034162/9

KW SZ2S/00034162/9

sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 3-Trzebież

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

(zawiera podatek VAT w stawce 23 %)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

476/2

 + udział 1/3 w działce nr 476/5

668 m2

 

637 m2

92 000,00 zł

4 700,00 zł

        1 000,00 zł

476/3

 + udział 1/3 w działce nr 476/5

668 m2

 

637 m2

91 000,00 zł

4 600,00 zł

        1 000,00 zł

 na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położone w rejonie ulic: Polnej, Stokrotki, Szarotki w Trzebieży.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

(zawiera podatek VAT w stawce 23 %)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

1102/6

1335 m2

97 000,00 zł

5 000,00 zł

        1 000,00 zł

1102/8

1462 m2

110 000,00 zł

5 600,00 zł

        1 100,00 zł

1102/10

1048 m2

82 000,00 zł

4 200,00 zł

        1 000,00 zł

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
PRZY UL. WKRZAŃSKIEJ 2 W TRZEBIEŻY
72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 2
tel. 503 071 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 8512953523, REGON 320134098

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp, w związku z art.10 ust.1 ustawy Pzp)

ROBOTY BUDOWLANE
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi.

ZAŁĄCZNIKI

Treść OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 Oferta cenowa

załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 Wzór umowy

załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dysp niezb zasobów na potrzeby wykon zamówienia

załącznik nr 7 Przedmiar robót

załącznik nr 8 - Karta gwarancyjna

załącznik nr 9 Harmonogram robót

załącznik nr 10 Oświadczenia wykonawcy

załącznik nr 11 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 12 Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 13 Wykaz osób które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potencjał kadrowy

załącznik nr 14 Dokumentacja projektowa Termomodernizacja Wkrzańska 2

załącznik nr 15 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Informacja z otwarcia ofert

informacja o unieważnieniu postępowania

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położone w rejonie ulic: Polnej, Stokrotki, Szarotki w Trzebieży.

PEŁNA INFORMACJA O PRZETARGU – pdf

na sprzedaż następujących nieruchomości:

POŁOŻENIE

NUMER

DZIAŁKI

POW.

CENA

BRUTTO

NIERUCHOMOŚCI

zawiera podatek VAT w stawce 23%

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

 

m. Police

obręb 8-Police

 

 

3278/2+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2117 m2

110 000,00 zł

6 000,00 zł

1100,00 zł

3278/3+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2210 m2

 

128 000,00 zł

6 500,00 zł

1300,00 zł

3278/5+ udział 1/4 w dz.

nr 3278/4

2192 m2

127 000,00 zł

 

6 400,00 zł

1300,00 zł

 na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów 45:

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

643/1

642/2

476 m2

100 m2

96 000,00 zł

 

5 000,00 zł

1 000,00 zł

 

POŁOŻENIE

NIERUCHOMOŚCI

NUMER

DZIAŁKI,

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek VAT

w stawce 23 %)

 WADIUM

 MIN.

POSTĄPIENIE

 

m.Trzebież

obr.5-Trzebież

 

 

673/2

1290 m2

 

102 000,00 zł

 

5500,00 zł

 

1100,00 zł