Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany z Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, jako typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/151/2021-22 z dnia 13.12.2021 r. o powierzenie grantu.

Głównym celem projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii COVID-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

Gmina Police w ramach niniejszego grantu objął wsparciem psychologiczno-pedagogicznym uczniów następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi ul. Sikorskiego 8, 72 – 010 Police
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Siedlecka 4, 72 – 010 Police
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Wojska Polskiego 68, 72 – 010 Police
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach ul. Piaskowa 99, 72 – 010 Police
5.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży ul. Wkrzańska 19a (jest to właściwa nazwa ulicy i szkoły), 72 – 020 Trzebież
6.Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie ul. Szczecińska 31, 72 – 004 Tanowo

 

Dzięki przyznanej dotacji w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

  2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.

  3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

  4. Warsztaty podnoszące samoocenę, radzenie sobie ze stresem.

  5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

  6. Porady i konsultacje związane ze zwalczaniem zjawiska abulii.

  7. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: terapia grupowa lub indywidualna (terapia grupowa: zajęciowa, rekreacyjna i pedagogiczna; indywidualna - metodą racjonalnej terapii zachowania).