Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią

RPZP.09.03.00-32-0061/19

Cel: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej  w obszarze Starego Miasta.

 

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.  - 4 000 000,00 zł, maksymalnie 60,2863602110 %

Wartość projektu: 6 635 000,00 zł.

Optymalne rozwiązanie technologiczne obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej nad Łarpią przez budowę wzdłuż brzegu rzeki widokowej publicznej przestrzeni miejskiej z terenem aktywności, spędzania czasu wolnego, integracji mieszkańców z pomostami spacerowymi, tarasem widokowym, strefami funkcjonalnymi dla różnych grup wiekowych, sprawnościowych i społecznych oraz 4 pomostami wędkarskimi na odcinku pomiędzy drogą dojazdową do Miejskiej Przystani żeglarskiej a ul. Goleniowską oraz drogą dojazdową w postaci ścieżki rowerowej. Po realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskają nową, zrewitalizowaną, atrakcyjną przestrzeń publiczną o powierzchni 8 061,86 m2 z widokiem na rzekę na odcinku 230 m z licznymi strefami aktywności dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych.

Efekt projektu: 0,81 ha zrewitalizowanej powierzchni Starego Miasta.

Rewitalizacja pozwoli stworzyć atrakcyjną przestrzeń służącą mieszkańcom, cenną turystycznie, rekreacyjnie i z potencjałem do rozwoju gospodarczego. Projekt będzie miał wpływ na ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie rewitalizowanego obszaru w zakresie bezrobocia, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, problemów wynikających ze starości.

Rezultatem projektu będzie włączenie społeczne marginalizowanej grupy mieszkańców z obszaru zdegradowanego Starego Miasta, jak również poprzez kompleksowe działania niwelowanie wszystkich zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi tego osiedla. Realizacja przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznej pod każdym względem: w zakresie estetyki, funkcjonalności i dostępności. Będzie to realizowane poprzez zagospodarowanie nabrzeża Łarpii. Projekt w pełni zaspokoi potrzeby grup docelowych w zakresie wskazanych problemów. Przyczyni się do poprawy estetyki, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa.

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru Wykonawcy: APIS POLSK sp. z o.o.