Gmina Police pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 i w oddziale przedszkolnym w Pilchowie (filia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie). 

RPZP.05.02.00-32-0003/16

Cel: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktury sieciowej. Podwyższenie nośności wiaduktu oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Beneficjent: GMINA POLICE

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie RPO WZ: 4 430 622,21 zł

Wkład własny został sfinansowany ze środków:

  • GMINY POLICE: 3 139 066,35 zł
  • GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A.: 1 121 354,54 zł
  • KEMIPOL SP Z O.O.: 300 000 zł.

W ramach projektu „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police” powstał dodatkowy oddział  w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży. Zostało zakupione wyposażenie do sal, kuchni oraz pomoce dydaktyczne. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiki, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt przyczynił się do poprawy jakości i dostępności do edukacji przedszkolnej, wspiera proces kształtowania i wychowania dziecka, które jest objęte opieką specjalistów i przebywa w grupie rówieśniczej.

W ramach projektu „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police” powstanie dodatkowy oddział, placówka zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzona zostanie oferta o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, nauczyciele będą doskonalić kompetencje i kwalifikacje.

Projekt jest skierowany do 125 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i 5 nauczycieli z Przedszkola Publicznego Trzebieży. Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 dofinansuje zakup mebli, tekstyliów, zabawki, kompletów wyprawek na cały rok szkolny. W oddziale będzie zapewnione wyżywienie dla dzieci, dlatego zakup wyposażenia kuchennego obejmie m.in. zastawę, napęd maszyny wielofunkcyjnej, zmywarkę, obieraczkę do ziemniaków, piec konwekcyjno-parowy.

Oprócz kuchni zaplecze techniczne będzie stanowić szatnia, do której zakupione zostaną szafki oraz znaczki identyfikacyjne. Dla dzieci zostaną zorganizowane wyjazdy do Teatru Pleciuga oraz do stadniny koni w Brzózkach. Na potrzeby codziennych zajęć będzie zakupiony sprzęt audiowizualny: telewizor, odtwarzacz CD i DVD.

Całkowita wartość projektu wynosi 842 621,40 zł, w tym 709 021,40 zł stanowią środki RPO WZ 2014-2020.

„Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA” jest projektem modelowym partnerów z Województwa Zachodniopomorskiego i Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Brandenburgia  dofinansowanym z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013  i zrzesza  następujących partnerów:

W dniach 13/14 grudnia 2011r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 został uznany za kwalifikujący się do wsparcia projekt pn. „Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police” INT- 10-0014. Partnerem w projekcie jest miasto Pasewalk. Wystawa odbędzie się 25 – 26 czerwca 2011 roku na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży. W prezentacji wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu.
Celem wystawy gospodarczej jest rozszerzenie kontaktów z regionalnymi i poza regionalnymi przedsiębiorstwami z branży handlowej,  rzemieślniczej i turystycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu niemieckich firm, która ma służyć dalszemu lepszemu rozwojowi transgranicznych stosunków gospodarczych.

Police otrzymała 680 tys. Euro dofinansowanie ze środków INTERREG IVA na budowę ścieżki rowerowej z Pilchowa do Tanowa, z odbiciem do Bartoszowa. Partnerem projektu jest Miasto Pasewalk, które rozbuduje ścieżkę wzdłuż rzeki Uecker. Budowa trasy rowerowej na odcinku Pilchowo – Tanowo - Bartoszewo będzie tworzyć jednolity, funkcjonalny i atrakcyjny turystycznie szlak rowerowy o długości 4,346 km z kostki polbrukowej, przebiegający wzdłuż drogi wojewódzkiej 115 na odcinku Pilchowo – Tanowo oraz wzdłuż drogi powiatowej 0611Z na odcinku Pilchowo – Bartoszewo. Trasa jest planowaną częścią międzynarodowego szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego. Ścieżka wyposażona zostanie w oznakowania drogowe, tablice informacyjne z mapą przebiegu tras rowerowych na całym terenie Powiatu Uecker Randow i Powiatu Polickiego, z zaznaczeniem odpowiednich miejsc orientacyjnych na trasie. Tablica zawierać będzie informację w wersji polskiej i niemieckiej o szczególnych atrakcjach kulturalnych, przyrodniczych i rekreacyjnych, miejscach noclegowych oraz punktach handlowych. Gmina Police przejmie obowiązek utrzymania i opieki nad drogą.

„Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Powiatu Uecker Randow i Gminy Police INT – 08 – 0013”

Projekt obejmuje wdrożenie systemu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej – PSIP przy jednoczesnej rozbudowie systemu GIS oraz portalu GeoPortal.UER w Powiecie Uecker Randow poprzez:

Ośrodek w Zalesiu, obok Centrum Żeglugi Łodziami w Eggesin i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde, będzie integralnym elementem sieci placówek edukacyjnych. Będą tam realizowane przedsięwzięcia służące integracji ludności regionu, wspólne projekty kulturalne i szkolne oraz spotkania dla uczniów i młodzieży oraz turystów.